Honda Civic: System audio (typ A)

System audio Hondy zapewnia wysoką jakość dźwięku przy odbiorze stacji radiowych na każdym zakresie. Łatwy wybór zaprogramowanych stacji radiowych zapewnia naciśnięcie jednego z przycisków. W wybranych krajach system pozwala na wykorzystanie zalet wynikających z zastosowania układu RDS (Radio Data System).

Odtwarzacz kaset magnetofonowych wyposażono w funkcję odtwarzania kasety w obu kierunkach (autorewers).

Używanie radia

By można było używać radia, kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Naciśnięcie pokrętła głośności PWR/VOL lub przycisku wyboru zakresu fal spowoduje włączenie radia.

Pokrętłem głośności należy ustawić pożądane natężenie dźwięku.

Używanie radia


Na wyświetlaczu można odczytać zakres fal i częstotliwość, na jakiej aktualnie pracuje radio. Zmiana zakresu fal następuje po naciśnięciu przycisku zakresu fal. Przy odbiorze programów na zakresie UKF (FM), na wyświetlaczu może też zapalić się wskaźnik ST oznaczający, że odbierany jest program stereofoniczny. Odbiór audycji stereofonicznych na innych zakresach nie jest technicznie możliwy- Wyboru stacji radiowej można dokonać jednym z pięciu sposobów: kręcąc pokrętłem TUNE, naciskając przycisk SEEK, SCAN, AUTO SELECT lub przyciski zapamiętanych stacji.

TUNE _ strojenie. Przy użyciu pokrętła strojenia - TUNE można dostroić radio do pożądanej częstotliwości, przekręcenie pokrętła TUNE w prawo powoduje przyrost częstotliwości, natomiast przekręcenie w lewo powoduje spadek częstotliwości. Należy obracać pokrętłem w prawo lub w lewo do momentu wyświetlenia żądanej częstotliwości na wyświetlaczu SEEK - wyszukiwanie. Przy użyciu tej funkcji można wyszukiwać zakres fal ze stacją o silnym sygnale. Naciśnięcie przycisku powoduje wyszukanie
pierwszej stacji o silnym sygnale, przy czym przeszukiwanie prowadzone jest w kierunku rosnących częstotliwości.

Analogicznie, naciśnięcie przycisku powoduje przeszukiwanie przy
malejącej częstotliwości.

SCAN - przeszukiwanie. Funkcja ta powoduje przeszukanie wybranego zakresu fal w celu odnalezienia stacji o silnym sygnale. Naciśnięcie i puszczenie przycisku SCAN włącza funkcję przeszukiwania. Po odnalezieniu stacji z silnym sygnałem włącza się ona na około 5 sekund, gdy nie zostanie w tym czasie naciśnięty przycisk SCAN następuje dalsze poszukiwanie następnej stacji o silnym sygnale. Naciśnięcie przycisku SCAN w czasie 5 sekund odsłuchiwania stacji powoduje włączenie tej stacji na stałe.

Przyciski zapamiętanych stacji - pamięć stacji. Pod przyciskami oznaczonymi od 1 do 6 możrta zapamiętać częstotliwości najchętniej słuchanych stacji radiowych. Pod każdym przyciskiem można zapamiętać jedną częstotliwość na zakresie LW i MW oraz dwie częstotliwości na zakresie UKF.

W celu zapamiętania częstotliwości należy:

 1.  Wybrać zakres fal.
 2.  Wyszukać częstotliwość pożądanej stacji za pomocą pokrętła TUNE, przycisku SEEK lub SCAN.
 3.  Nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk pamięci. Przycisk należy zwolnić, gdy zapamiętanie stacji zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym.
 4.  Powtarzając kroki od 1 do 3, można zaprogramować wszystkie 6 przycisków.

Po zapamiętaniu wybranych stacji, wystarczy włączyć wymagany zakres fal i nacisnąć odpowiedni przycisk pamięci.

Zapamiętane częstotliwości zostaną wykasowane, jeśli akumulator zostanie rozładowany lub odłączony oraz gdy bezpiecznik radia zostanie wyjęty.

AUTO SELECT - automatyczne wyszukiwanie. Jeśli w czasie dłuższych podróży odległość od nadajnika wybranej stacji radiowej uniemożliwi jej dalszy odbiór, to funkcja automatycznego wyszukiwania pozwoli na wyszukanie lokalnej stacji o silnym sygnale.

Włączenie funkcji automatycznego wyszukiwania nastąpi po naciśnięciu przycisku A. SEL. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik automatycznego wyszukiwania (A.SEL). Przez kilka sekund zostaną przeszukane wszystkie zakresy fal w celu znalezienia stacji o silnym sygnale.

Jeśli w danym rejonie brak jest stacji o wystarczająco silnych sygnałach, to po naciśnięciu przycisku, pod którym nie zapisano żadnej częstotliwości, na wyświetlaczu ukaże się cyfra "0".

Używanie radia


Gdy nie podobają nam się stacje zapamiętane przez funkcję automatycznego wyszukiwania, można ręcznie zaprogramować inne częstotliwości pod przyciskami zapamiętanych stacji.

Zaprogramowanie przycisków w trybie automatycznego wyszukiwania nie kasuje stacji zapamiętanych poprzednio.

Po powrocie do domu należy wyłączyć automatyczne wyszukiwanie naciskając przycisk A.SEL. Pod przyciskami zapamiętanych stacji pojawią się ponownie częstotliwości zapisane tam przed podróżą.

Układ RDS

System audio pozwala na wykorzystanie zalet wynikających z zastosowania układu RDS (Radio Data System)-

Przycisk wyboru zakresu fal

Po wybraniu zakresu fal UKF (FM) można słuchać wciąż tej samej stacji radiowej, nawet gdy w miejscu do którego jedziemy, jej sygnał jest nadawany jest na innej częstotliwości, niż wcześniej ustawiona.

Funkcja RDS zostaje włączona automatycznie po włączeniu systemu audio. Jeśli ustawiona stacja radiowa wysyła również sygnał RDS, to na wyświetlaczu zamiast częstotliwości radiowej pojawi się nazwa stacji.

Układ RDS będzie śledził wszystkie częstotliwości, na jakich nadaje ta stacja i będzie wybierał tą częstotliwość, na jakiej sygnał jest najsilniejszy.

W czasie długiej podróży czyni to zbędnym wielokrotne przeszukiwanie skali radioodbiornika w poszukiwaniu ulubionej stacji radiowej.

Jeśli najsilniejszy sygnał wybranej stacji stanie się zbyt słaby, to częstotliwość sygnału zostanie zapamiętana, a zamiast nazwy stacji, na wyświetlaczu pojawi się ponownie częstotliwość.

W niektórych krajach niemożliwe jest korzystanie z funkcji RDS, bo nie jest prowadzona przez wszystkie stacje.

Funkcje wyświetlacza

Jeśli wybrana stacja radiowa jest stacją RDS, na wyświetlaczu zniknie częstotliwość tej stacji, a pojawi się jej nazwa lub informacje o programie (PTY).

Naciśnięcie przycisku TA dłużej niż dwie sekundy umożliwia przechodzenie na wyświetlaczu między nazwą stacji a informacją o programie (PTY) (na opisano korzystanie z funkcji PTY).

Funkcja TA (Informacje o ruchu drogowym)

Gdy przycisk TA jest wciśnięty, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "TA" i system będzie w gotowości do przekazywania komunikatów drogowych.

Kiedy wybrana jest stacja nadająca komunikaty drogowe (TP), na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "TP" sygnalizujący, że na tej stacji można otrzymywać informacje o ruchu drogowym. Gdy informacje odbierane są z innego źródła (EON), wskaźnik "TP" również będzię wyświetlany.

Informacje EON korzystają z innego programu niż radiowe informacje o ruchu drogowym i jeśli informacje EON mogą być odbierane, wykorzystują inny program obsługujący.

Możliwe jest odbieranie komunikatów drogowych podczas odtwarzania kasety lub płyty CD. Jeśli system jest nastawiony na odbiór stacji TP lub EON TP przed rozpoczęciem odtwarzania kasety lub CD, system będzie w stanie gotowości do odbierania komunikatów drogowych po naciśnięciu przycisku TA (zapalony wskaźnik "TA"). System przełączy się na odbiór komunkatów jeśli tylko zaczną być nadawane. Po zakończeniu odbioru komunikatów system powróci do odtwarzania kasety lub płyty CD.

Aby wyłączyć funkcję TA należy nacisnąć ponownie przycisk TA.

Wskaźnik "TA" zniknie z wyświetlacza.

Podczas wyszukiwania (SEEK) lub automatycznego wyszukiwania (AUTO SELECT) z włączoną funkcją TA system wyszukuje tylko stacje TP lub EON TP.

Regulacja głośności

Regulacja głośności


Głośność jest automatycznie ustawiona na poziom 10 gdy nadawany jest komunikat drogowy, niezależnie od ustawienia pokrętła. Po ręcznym przestawieniu poziomu głośności dla komunikatów drogowych zostanie on tymczasowo zapamiętany. Następne komunikaty drogowe będą nadawane na ostatnio zapamiętanym poziomie.

Wyjątkiem jest gdy ustawion poziom mniejszy niż 10. Natężenie głośności następnego komunikatu będzie na poziomie 10, gdyż jest to minimalna wartość poziomu głośności dla tego komunikatów drogowy

Alarm TP

Jeśli podczas słuchania radia sygnał stacji TP staje się słaby, wskaźnik "TP" znika a około 70 sekund później rozlegnie się 10 sekundowy sygnał alarmowy informujący o konieczności ustawienia innej stacji TP.

Jeśli po odzyskaniu dobrego sygnału wskaźnik TP zniknie ponownie, system audio zasygnalizuje to alarmem przez 10 sekund. Sygnał alarmowy pojawi się również przy próbie strojenia lub obsługi przycisków zapamiętanych stacji po włączeniu funkcji TA lub gdy wskaźnik TP nie świeci się.

Jeżeli podczas odtwarzania kasety lub płyty CD sygnał stacji TP staje się słaby, przy włączonej funkcji TA, wskaźnik 'TP" zniknie z wyświetlacza.

System automatycznie dostroi się do stacji TP o najsilniejszym sygnale na danym obszarze i pozostanie w stanie gotowości do odbierania komunikatów drogowych.

Funkcje PTY

Po naciśnięciu przycisku PTY przez dłużej niż dwie sekundy, zostanie włączona funkcja PTY. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik PTY.

W przypadku stacji nadających sygnał RDS, funkcja ta umożliwia odczytanie rodzaju programów nadawanych przez daną stację. Na przykład "DRAMA" oznacza programy literackie, "SCIENCE" programy popularnonaukowe.

Główne typy programów to: AFFAIRS: Aktualności.

CLASSICS: Muzyka poważna.

CULTURE: Kultura narodowa oraz regionalna.

DRAMA: Wszystkie słuchowiska i seriale.

EASY MUS: Muzyka do słuchania w samochodzie.

EDUCATE: Programy edukacyjne.

INFO: Informacje i porady.

L.CLASS: Lekka muzyka poważna dla każdego.

NEWS: Fakty, wydarzenia, wywiady, reportaże.

OTH MUS: Muzyka innego typu, jak jazz, folk, country, reggae.

POP MUS: Muzyka pop.

ROCK MUS: Muzyka nowoczesna.

SCIENCE: Programy przyrodnicze, naukowe, technologiczne.

SPORT: Programy sportowe.

YARIED: Programy rozrywkowe.

Po wybraniu żądanego typu programu system będzie wyszukiwał stacje o tym samym kodzie PTY jak wybrany typ programu. Gdy funkcja używana jest po raz pierwszy, fabrycznie ustawiony typ programu to "NEWS".

Jeśli wybrana stacja RDS nie transmituje danych PTY, na wyświetlaczu pokaże się napis "NONE". Jeśli wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS, to na wyświetlaczu pojawi się przez około 5 sekund napis "NO RDS". W takiej sytuacji funkcja PTY zostaje wyłączona, a wskazania na wyświetlaczu powracają do stanu wyjściowego jeśli nie zostaną podjęte inne czynności.

Funkcje PTY


Gdy wskaźnik PTY jest wyświetlony, to do znalezienia stacji nadającej dany typ programu należy użyć przycisków SEEK. Po każdym naciśnięciu przycisków SEEK na wyświetlaczu pokażą się różne typy programów (patrz lista PTY na poprzednieju stronie).

CURRENT ustawia typ programu PTY aktualnie nadawanego przez obecnnie wybraną stację RDS.

Funkcja wyszukiwania określonego rodzaju programu zostanie wyłączona również wtedy, gdy w ciągu 5 sekund od wybrania profilu programu przyciskami SEEK nie zostaną podjęte dalsze czynności.

Jeśli żądany typ programu pojawi się 0a wyświetlaczu należy w ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk PTY. System rozpocznie wyszukiwanie stacji nadającej wybrany typ programu. Jeśli nie zostanie znaleziona żądana stacja nadająca wybrany typ programu na wyświetlaczu na około 5 sekund pojawi się napis "NO PTY" i funkcja wyszukiwania wyłączy się.

Niektóre stacje radiowe mogą nadawać programy o treści różnej od kodu danego programu.

Podczas trybu wyszukiwania PTY na zakresie FM minimalny krok to 50 kHz. Wartość ta zwiększa się do 100 kHz przy aktywnej funkcji AF lub TA.

PTY/Odsłuchiwanie wiadomości

Aby włączyć tę funkcję należy nacisnąć przycisk PTY i wybrać typ programu "NEWS". System będzie pamiętać ostatnio wybraną stację PTY podczas odtwarzania kasety lub płyty CD.

Odtwarzanie zostanie przerwane i system włączy stację radiową w chwili, gdy nadawane będą wiadomości.

Kiedy nadawanie wiadomości zostanie zakończone lub przez 10 sekund niemożliwy będzie odbiór programu z powodu słabego sygnału, system automatycznie przełączy się na odtwarzanie kasety lub płyty CD.

Sposób ustawienia głośności jest taki sam jak dla funkcji TA

System audio posiada funkcję automatycznego włączania programów (łącznie z funkcją TA). Funkcja włączona jako pierwsza ma pierwszeństwo przed innymi i wyłączone są inne funkcje. Aby włączyć inną funkcję należy wyłączyć funkcję obecnie aktywną.

Alarm PTY

Kod PTY "ALARM" używany jest dla sytuacji nadzwyczajnej, jak katastrofy naturalne. Kiedy system otrzyma taki kod, na wyświetlaczu pojawi się napis "ALARM" i zmieni się poziom nagłośnienia. Kiedy alarm zostanie wyłączony, system powróci do poprzedniego ustawienia.

Regulacja dźwięku

System audio umożliwia regulowanie tonów niskich (BAS) i wysokich (TRE), a także regulację natężenia dźwięku pomiędzy przednimi i tylnymi głośnikami (FAD) oraz regulację natężenia dźwięku między lewym i prawym kanałem (BAL). Wyboru trybu regulacji dokonuje się przez naciskanie pokrętła TUNE. Zmiany trybu z BAS na TRE, FAD, BAL następują po kolejnych naciśnięciach pokrętła TUNE. Wybrany tryb jest wyświetlany na wyświetlaczu.

Balance/Fader - By ustawić balans lub wyrównoważenie przód-tył, należy nacisnąć pokrętło TUNE. Następnie obracając pokrętłem TUNE, ustawić pożądane wyrównoważenie przednich i tylnych głośników lub balans lewego i prawego kanału. Wyświetlana cyfra pokazuje aktualne ustawienie.


TVeble/Bass - Regulacja barwy dźwięku służy dostosowaniu brzmienia do indywidualnych upodobań. By ustawić TRE lub BAS, należy nacisnąć pokrętło TUNE. Następnie obracając pokrętłem TUNE, ustawić pożądaną barwę dźwięku. Wyświetlana cyfra pokazuje aktualne ustawienie.

W trakcie regulowania będzie słuszalny sygnał dźwiękowy za każdym razem gdy poziom osiągnie wartość środkową zakresu regulacji. System automatycznie powraca do normalnego trybu działania po około pięciu sekundach po zaprzestaniu regulacji dźwięku.

Obsługa odtwarzacza kaset

Włączyć system audio. Włożyć kasetę do gniazda upewniając się, że brzeg kasety z odsłoniętą taśmą znajduje się po prawej stronie. Kasetę z umiarkowanym naciskiem włożyć do gniazda.

System wciągnie kasetę i rozpocznie się jej odtwarzanie.

Wskaźnik kierunku odtwarzania zapali się pokazując, która strona kasety jest odtwarzana. W celu zmiany strony wystarczy nacisnąć przycisk PLAY.

Gdy odtwarzana taśma dobiegnie do końca, odtwarzacz automatycznie zmieni kierunek przesuwu i zacznie odtwarzać drugą stronę kasety.

Układ redukcji szumów Dolby zostaje włączony po wsunięciu kasety. Jeśli kaseta została nagrana bez zastosowania systemu Dolby, można redukcję szumów wyłączyć naciskając przycisk Aby wyjąć kasętę należy nacisnąć przecisk wysunięcia kasety (EJECT).

Funkcje przeszukiwania taśmy W czasie odtwarzania kasety można wyszukiwać pożądany jej fragment posługując się funkcjami przewijania taśmy, wyszukiwania i powtarzania.

FF/REW - Funkcje szybkiego przewijania taśmy do przodu i do tyłu dostępne są po naciśnięciu przycisków oznaczonych odpowiednio FF i REW.

Włączenie tych funkcji jest sygnalizowane na wyświetlaczu zapaleniem napisów FF lub REW. Wyłączenie szybkiego przewijania nastąpi po naciśnięciu przycisku PLAY. Jeśli przy przewijaniu taśma w kasecie dobiegnie do końca, to przewijanie zostanie wyłączone i rozpocznie się odtwarzanie taśmy.

SKIP - Funkcja SKIP pozwala na wyszukanie początku piosenki lub utworu. Włączenie funkcji SKIP następuje po naciśnięciu przycisków SKIP i FF/REW. By powrócić do początku aktualnie odtwarzanego utworu nacisnąć przyciski SKIP REW.

W czasie przewijania na wyświetlaczu pojawi się napis REW. Naciśnięcie przycisku SKIP FF spowoduje przewinięcie do początku następnego utworu. W czasie przewijania na wyświetlaczu pojawi się napis FF.

Po odszukaniu początku bieżącego lub następnego utworu zaczyna się jego odtwarzanie.

REPEAT (Powtarzanie) - pozwala na wielokrotne odtwarzanie piosenki lub utworu. Funkcja ta zostanie włączona po naciśnięciu przycisku RPT. Na wyświetlaczu pojawią się litery RPT.

Gdy po aktualnie odtwarzanym utworze nastąpi na taśmie przerwa, taśma zostanie cofnięta do początku tego utworu i rozpocznie się jego odtwarzanie.

Powtarzanie tego samego utworu będzie kontynuowane do wyłączenia tej funkcji. Wyłączenie powtarzania nastąpi po ponownym naciśnięciu przycisku powtarzania (RPT).

Funkcje wyszukiwania i powtarzania (SKIP i REPEAT) oparte są na istnieniu na taśmie przerw między utworami.

Jeśli taśma nagrana jest z wysokim poziomem szumów, funkcje te mogą nie zawsze działać prawidłowo. Łatwe do rozpoznania przerwy między utworami występują z reguły na taśmach z muzyką rozrywkową. W przypadku bardziej złożonych utworów muzycznych, działanie funkcji wyszukiwania i powtarzania nie koniecznie musi odpowiadać naszym oczekiwaniom.

Obsługa odtwarzacza kaset


Zalecenia dotyczące kaset

Użycie zniszczonych kaset może być przyczyną wciągnięcia taśmy przez mechanizm magnetofonu, uniemożliwiając wyjęcie kasety z odtwarzacza.

Zalecenia dotyczące kaset zawarte są na.

Zegar cyfrowy (niektóre wersje)

System audio wyświetla również czas.

Wyłącznik zapłonu musi być w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). System wyświetla tryby obsługi radia, odtwarzacza kasetowego lub regulacji dźwięku, gdy są obsługiwane, następnie po pięciu sekundach powraca on do wyświetlania czasu.

W celu nastawienia godziny nacisnąć przycisk H (Przycisk 4) jednocześnie z przyciskiem ZEGARA. Nacisnąć i trzymać przycisk H do osiągnięcia żądanej godziny.

W celu nastawienia minut nacisnąć przycisk M (Przycisk 5) jednocześnie z przyciskiem ZEGARA. Nacisnąć i trzymać przycisk M do osiągnięcia żądanej wartości minut.

Naciskając przycisk RES (Przycisk 6) powodujemy przejście do najbliższej pełnej godziny. Nacisnąć przycisk RES jednocześnie z przyciskiem ZEGARA.

Jeśli na wyświetlaczu było mniej niż 30 minut, to naciśnięcie przycisku RES spowoduje cofnięcie zegara do pełnej godziny. Jeśli na wyświetlaczu było więcej niż 30 minut, to naciśnięcie przycisku RES spowoduje przejście do następnej pełnej godziny.

Przykładowo:

 •  1:06 - naciśnięcie przycisku R - 1:00
 •  1:52 - naciśnięcie przycisku R - 2:00

Jeśli akumulator zostanie odłączony lub rozładowany, ustawienia zegara zostaną utracone. Ponowne ustawienia przeprowadzić w podany sposób.

Obsługa odtwarzacza/zmieniacza płyt CD (opcja)

Zmieniacz płyt CD może zostać zamontowany w ASO. Mieści on do sześciu płyt CD zapewniających kilka godzin słuchania. Sterowanie odtwarzaczem płyt CD możliwe jest za pomocą tych samych pokręteł i przycisków, które służą do obsługi radia i odtwarzacza kasetowego.

Możliwe jest również zamontowanie oryginalnego odtwarzacza CD w desce rozdzielczej, który również będzie obsługiwany pokrętłami i przyciskami radia. Różnice w obsłudze będą dotyczyły tylko funkcji związanych ze zmieniaczem płyt.

Obsługa odtwarzacza/zmieniacza płyt CD


Zmieniacz płyt należy załadować zgodnie z instrukcją dostarczaną ze zmieniaczem. Używać wyłącznie standardowych płyt CD. Płyty z nierównymi brzegami moga spowodować zablokowanie napędu lub inne problemy.

By można było używać odtwarzacza lub zmieniacza płyt CD, kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Nacisnąć przycisk CD, na wyświetlaczu pojawi się napis "CD". Nastąpi odtwarzanie pierwszego utworu z pierwszej płyty w zmieniaczu.

po zakończeniu odtwarzania pierwszej płyty, nastąpi odtwarzanie następnej.

Po odtworzeniu ostatniej płyty, nastąpi ponowne odtworzenie płyty pierwszej.

W celu odtworzenia wybranej płyty należy nacisnąć przycisk z jej numerem w zmieniaczu (1 - 6). Jeśli pod wybraną pozycją nie ma płyty, to odtwarzana będzie płyta sąsiednia lub najbliższa, jaka zostanie odnaleziona w zmieniaczu.

Wyboru utworu na płycie można dokonać przy użyciu przycisku SKIP.

Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku SKIP system przejdzie do początku utworu. Naciśniecie górnej części przycisku powoduje przejście do początku następnego utworu, naciśnięcie dolnej części przycisku powoduje przejście do początku obecnie odtwarzanego utworu.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SKIP rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i system rozpocznie przechodzenie między utworami na płycie. Po osiągnięciu wybranego miejsca na płycie należy zwolnić przycisk.

REPEAT (powtarzanie) - włączenie tej funkcji wymaga naciśnięcia przycisku RPT i powoduje ciągłe odtwarzanie wybranego utworu oraz zapalenie na wyświetlaczu wskaźnika RPT.

Ponowne naciśnięcie przycisku RPT powoduje wyłączenie powtarzania.

RANDOM PLAY (przypadkowy wybór) - funkcja ta pozwala na odtworzenie utworów na płycie w przypadkowej losowej kolejności. By uaktywnić tę funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk oznaczony RPT. Na wyświetlaczu pojawią się litery RDM.

Po jednokrotnym odtworzeniu wszystkich utworów znajdujących się na płycie, będą odtwarzane, również w losowo wybranej kolejności utwory z następnej płyty. Wyłączenie funkcji przypadkowego wyboru nastąpi po ponownym przyciśnięciu przycisku RPT.

Gdy system działa w trybie powtarzania (Repeat), należy wyjść z tego trybu wciskając przycisk RPT przed wybranie trybu Random. Następnie nacisnąć przycisk ponownie aż pojawi się napis RDM.

Wyłączenie odtwarzania płyt CD nastąpi po naciśnięciu przycisku wyboru zakresu fal L/M/U lub po włożeniu kasety do gniazda odtwarzacza kasetowego.

Jeśli kaseta jest już w odtwarzaczu, to wystarczy nacisnąć przycisk zmiany TAPE/AUX. Ponowne włączenie odtwarzacza CD spowoduje odtwarzanie tego samego utworu, przy którym ostatnio wyłączono odtwarzanie.

Obsługa odtwarzacza/zmieniacza płyt CD


Jeśli odtwarzanie płyty zostanie przerwane wyłączeniem systemu przez naciśnięcie na pokrętło głośności (PWR/VOL) lub wyłączeniem zapłonu, to ponowne włączenie odtwarzacza spodwoduje odtwarzanie tego samego utworu, przy którym ostatnio wyłączono odtwarzanie.

Zalecenia dotyczące płyt CD

Informacje dotyczące prawidłowego obchodzenia się z płytami CD opisano na.

Sygnalizacja kodów usterek pieniacza płyt CD

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod usterki, to korzystając z tabelki zamieszczonej obok, należy usunąć przyczynę błędu. Jeśli nie będzie to możliwe, należy poprosić o pomoc ĄSO Hondy.

Sygnalizacja kodów usterek pieniacza płyt CD


  System audio

  System audio montowany jest głównie jako opcja. W samochodzie może być zamontowany jeden z opisanych poniżej systemów. Należy zapozna ...

  System audio (typ B)

  System audio Hondy zapewnia wysoką jakość dźwięku przy odbiorze stacji radiowych na każdym zakresie. Łatwy wybór zaprogramowanych stacj ...

  Zobacz tez:

  Sprawdzanie poziomu płynu
  Sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego dokonujemy oceniając wzrokowo, czy jego poziom w zbiorniku wyrównawczym znajduje się pomiędzy liniami MIN i MAX. Jeśli poziom ten jest poniżej MIN, to należy dolać płynu, zgodnie z zalecenia ...

  Zamykanie pokrywy wlewu paliwa
  1.W celu zamknięcia korka, obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zacznie terkotać. Wskaże to, że korek jest pewnie zakręcony. 2.Zamknąć pokrywę wlewu paliwa i docisnąć ją lekko, upewniają ...

  Niedopuszczanie do zamarznięcia hamulca postojowego
  W pewnych warunkach hamulec postojowy może zamarznąć w położeniu zaciągniętym. Jest to najbardziej prawdopodobne, jeśli w pobliżu lub na tylnych hamulcach nagromadzony jest śnieg lub lód, albo jeśli hamulce są mokre. Jeś ...

  Categorie