Kia Ceed: MENU: Płyty audio CD

Naciśnij klawisz trybu CD MP3,
aby ustawić funkcje Repeat, Random, Information (Powtarzanie, Losowo, Informacje).


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 1
RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza   , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [2
RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby losowo
odtwarzać utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [3
Info] za pomocą pokrętła strojenia  
lub klawisza , aby wyświetlić
informacje na temat aktualnego utworu.

❈ Naciśnij klawisz , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

MENU: MP3 CD / USB

Naciśnij klawisz trybu CD MP3,
aby ustawić funkcje Repeat, Folder Random, Folder Repeat, All Random, Information, i Copy (Powtórz, Folder losowo, Powtarzanie folderu, Wszystkie losowo, Informacje i Kopiowanie).


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 1
RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza  , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Folder Random (Folder losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 2
F.RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza  , aby losowo
odtwarzać utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz F.RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Folder Repeat (Powtarzanie folderu)

Naciśnij klawisz Ustaw [3
F.RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby powtarzać
utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz F.RPT, aby wyłączyć odtwarzanie.

All Random (Wszystkie losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [4
A.RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza  , aby losowo
odtwarzać wszystkie utwory z aktualnej płyty CD.

❈ Ponownie naciśnij klawisz A.RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz   Ustaw [5
Info] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby wyświetlić
informacje na temat aktualnego utworu.

❈ Naciśnij klawisz  , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

Kopiowanie (jeśli jest w wyposażeniu)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 6
Copy] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza  .


Może on być wykorzystywany do skopiowania aktualnego utworu do folderu My Music (Moja muzyka).

Możesz odtwarzać skopiowaną muzykę w trybie My Music (Moja muzyka).

❈ Jeżeli w trakcie operacji kopiowania zostanie wciśnięty inny klawisz, wyświetlone zostanie okno wyskakujące z zapytaniem, Czy anulować kopiowanie.

❈ Jeżeli w trakcie operacji kopiowania podłączony zostanie inny nośnik lub urządzenie odbiorcze (USB, CD, iPod, AUX), kopiowanie zostanie anulowane.

❈ Muzyka nie będzie odtwarzana, kiedy kopiowanie jest w toku.

MENU: iPod

W trybie iPod, naciśnij klawisz  
, aby ustawić funkcje Repeat, Album Random, All Random, i Information (Powtórz, Album losowo, Wszystkie losowo i Informacje).


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [1
RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza  , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 2
RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Odtwarza w kolejności losowej wszystkie utwory aktualnej kategorii.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [3
Info] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Wyświetla informacje na temat bieżącego utworu.

❈ Naciśnij klawisz  , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

Search (Wyszukiwanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 4
Search] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Wyświetla listę kategorii urządzenia iPod.

❈ Jeśli klawisz Searching iPod category (Wyszukiwania kategorii iPod)
jest wciśnięty, nastąpi przejście do katalogu macierzystego.

MENU: Tryb My Music (Moja muzyka) (jeśli jest w wyposażeniu)

W trybie My Music (Moja muzyka) naciśnij klawisz , aby ustawić funkcje
Repeat, Random, Information, Delete, Delete All i Delete Selection (Powtórz, Losowo, Informacje, Usuwanie, Usuń wszystkie, Usuń wybrane).


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz   Ustaw [
1 RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Powtarza odtwarzania aktualnego utworu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 2
RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Odtwarza wszystkie piosenki w kolejności losowej.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie losowe.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Info] za pomocą pokrętła strojenia  lub
klawisza .


Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie losowe.

❈ Naciśnij przycisk , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

Delete (Usuwanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 4
Delete] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza  .


 • Kasuje aktualnie odtwarzany plik Naciśnięcie klawisza Delete (Usuń), na ekranie odtwarzania, spowoduje usunięcie aktualnie odtwarzanego utworu.
 • Usuwa plik z listy

 1. Wybierz plik, który chcesz usunąć, za pomocą pokrętła strojenia

 2. Naciśnij klawisz i wybierz
  menu delete (usuwanie), aby usunąć wybrany plik.

Delete All (Usuń wszystkie)

Naciśnij klawisz Ustaw [5
Del.All] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza   .


Usuwa wszystkie utwory z listy My Music (Moja muzyka).

Delete Selection (Usuń wybrane)

Naciśnij klawisz  Ustaw [ 6
Del.Sel] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Utwory w folderze My Music (Moja muzyka) są wybierane i usuwane.

 1. Wybierz z listy utwory, które chcesz usunąć.

 2. Po dokonaniu wyboru, naciśnij klawisz
  i wybierz menu delete (usuwanie).

UWAGA - DO KORZYSTANIA Z My Music (Mojej muzyki)

 • Nawet jeśli pamięć jest dostępna, można zapisać maksymalnie 6000 utworów.
 • Ten sam utwór może być kopiowany do 1000 razy.
 • Informacje o pamięci można sprawdzać w Konfiguracji w menu Systemu.

AUX

AUX wykorzystywany jest do odtwarzania zewnętrznych NOŚNIKÓW aktualnie podłączonych za pomocą gniazdka AUX.

Tryb AUX zostanie uruchomiony automatycznie, kiedy urządzenie zewnętrzne zostanie podłączone za pomocą gniazdka AUX.

Jeśli urządzenie zewnętrzne jest podłączone, możesz również nacisnąć klawisz , aby zmienić tryb na
AUX.


❈ Tryb AUX nie może być uruchomiony, jeżeli urządzenie zewnętrzne nie jest podłączone za pomocą gniazdka AUX.

UWAGA - KORZYSTANIE Z AUX (Urządzeń dodatkowych zewnętrznych)

W celu korzystania z urządzenia zewnętrznego, włóż do oporu wtyk przewodu AUX w gniazdko AUX.

  Przeszukiwanie folderu: Tryb MP3 CD, USB

  Kiedy jest odtwarzany plik klawisz (Folder w górę) Spowoduje wyszukiwanie następnego folderu. Kiedy jest odtwarzany plik   klawisz (Folder ...

  AUDIO Bluetooth Wireless Technology Typ A-1

  ...

  Zobacz tez:

  Ustawienia dźwięku
  Sound Settings (Ustawienia dźwięku) Naciśnij przycisk Wybierz [Sound] (Dźwięk) Wybierz [Audio Setting] (Ustawienia audio) Użyj przycisków aby regulować ustawienia Fader/Balance (Strojenia dźwięku głośników przód ...

  Samochody bez mechanizmu blokującego pas bezpieczeństwa
  Podczas mocowania fotelika dziecięcego pasem biodrowo-ramieniowym, należy zawsze na pasie bazpieczeństwa stosować klamrę blokującą (patrz str. 53). Na opisano sposób mocowania fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na środku t ...

  Wyłączanie silnika, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową)
  Jeżeli silnik został wyłączony, a dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, zamiast przełączenia przyciskiem rozruchu w stan wyłączony nastąpi przełączenie w stan ACCESSORY. W celu wybrania ...

  Categorie