Kia Ceed: Menu trybu USB

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Tryb CD MP3 –> Menu trybu USB

W trybie tym, będziesz mieć dostęp do funkcji Info, Random, Repeat, Copy i List.

(Informacje, Odtwarzanie losowe, Powtórz, Kopiowanie i Lista).

Menu trybu USB


Info (Informacje)

Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić szczegóły na temat aktualnego pliku.

UWAGA

 • Kiedy opcja 'Folder File' (Plik folderu) ustawiona jest jako wyświetlacz domyślny, w ramach Konfiguracji wyświetlacza, wtedy jako szczegółowe informacje o pliku wyświetlane są takie informacje, jak album/wykonawca/plik.
 • Kiedy opcja 'Album Artist Song' (Album Wykonawca Piosenka) ustawiona jest jako wyświetlacz domyślny, wtedy jako szczegółowe informacje o pliku wyświetlane są takie informacje, jak nazwa folderu/nazwa pliku).
 • Informacje odnośnie tytułu, wykonawcy i albumu wyświetlane są jedynie wtedy, gdy takie informacje są zapisane w etykiecie ID3 pliku MP3.

Random (Odtwarzanie losowe)

Naciśnij przycisk , aby
odtwarzać pliki w kolejności losowej.

Za każdym razem, gdy przycisk ten zostanie wciśnięty, funkcja przełącza się kolejno z Random Folder (Losowe odtwarzanie folderu) ➟ Random All (Losowe odtwarzanie wszystkich) ➟ Off (Wyłączone).

 • Random Folder (Losowe odtwarzanie folderu): Odtwarza wszystkie pliki w aktualnym folderze w kolejności losowej.
 • Random All (Losowe odtwarzanie wszystkich): Odtwarza wszystkie pliki w kolejności losowej.

Repeat (Powtórz)

Naciśnij przycisk  , aby
powtórzyć aktualny plik lub folder.

Za każdym razem, gdy przycisk ten zostanie wciśnięty, funkcja zmieni się kolejno z Repeat (Powtarzanie) ➟ Repeat Folder (Powtórz folder) ➟ Off (Wyłączona).

 • Powtórz: powtarza odtwarzanie aktualnego pliku.
 • Powtórz folder: powtarza wszystkie utwory w aktualnym folderze.

Copying Files (Kopiowanie plików)

Naciśnij przycisk   , aby
skopiować aktualny plik do My Music (Mojej Muzyki).

UWAGA

Wybieranie innej funkcji w czasie kopiowania spowoduje wyświetlenie okna wyskakującego z pytaniem, czy chcesz anulować kopiowanie. Aby anulować, wybierz 'Yes' (Tak).

List (Lista)

Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić ekran listy plików.

List (Lista)


Aby wyszukiwać pliki, obracaj pokrętło strojenia w lewo/w prawo. Kiedy
wyświetlany jest żądany plik, naciśnij to pokrętło, aby go wybrać i odtworzyć.

UWAGA - ODNOŚNIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA iPod

 • iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
 • W celu korzystania z urządzenia iPod z użyciem klawiszy, musisz użyć specjalnego kabla urządzenia iPod.

  (kabel, który dostarczany jest podczas zakupu produktów iPod/iPhone)

 • Jeśli urządzenie iPod jest podłączone do samochodu, kiedy trwa odtwarzanie, bezpośrednio po podłączeniu, przez około 1-2 sekund, może wystąpić dźwięk o dużej wysokości tonu. Jeżeli to możliwe, podłącz urządzenie iPod do samochodu, gdy jest ono zatrzymane/pauzuje.
 • Jeżeli włączone jest ACC, podłączenie urządzenia iPod za pomocą kabla iPod, będzie umożliwiało ładowanie urządzenia iPod przez system audio samochodu.
 • Kiedy podłączasz kabel iPod, pamiętaj o tym, aby całkowicie włożyć wtyk, by zapobiec zakłóceniom komunikacji.
 • Kiedy aktywne są funkcje korektora dźwięku urządzenia zewnętrznego, takiego jak urządzenia iPod i systemu audio samochodu, efekty korektora dźwięku mogą się nakładać na siebie i powodować pogorszenie i zniekształcenie dźwięku. Zawsze, gdy to możliwe, wyłącz korzystanie z funkcji korektora dźwięku urządzenia zewnętrznego, przed jego podłączeniem do systemu audio samochodu.
 • Gdy podłączone są urządzenia iPod lub AUX, mogą pojawić się zakłócenia.

  Kiedy tego rodzaju urządzenia nie są już potrzebne, należy je odłączyć.

 • Gdy urządzenia iPod lub AUX podłączone są do gniazdka zasilania samochodu, odtwarzanie z użyciem urządzenia zewnętrznego może powodować zakłócenia. W takich przypadkach, przed korzystaniem z urządzenia, należy je odłączyć od przyłącza zasilania.
 • Zależnie od charakterystyk urządzenia iPod/iPhone, może mieć miejsce przeskakiwanie lub nieprawidłowe działanie przy odtwarzaniu dźwięku.
 • Jeśli iPhone jest podłączony zarówno do Bluetooth Wireless Technology jak i USB, dźwięk może nie być prawidłowo odtwarzany. Aby zmienić wyjście dźwięku (źródło) wybierz w swoim urządzeniu iPhone złącze dokowania (Dock connector) lub Bluetooth Wireless Technology.
 • Tryb iPod nie może być obsługiwany, gdy iPod nie może być rozpoznany z powodu odtwarzania wersji, które nie obsługują protokołów komunikacji, nieprawidłowości działania i usterek iPod.
 • W przypadku piątej generacji urządzeń iPod Nano, iPod może nie być rozpoznany, kiedy bateria ma niski stan naładowania. Prosimy naładować urządzenie iPod, by można z niego korzystać.
 • Kolejności wyszukiwania/odtwarzania pokazywane w urządzeniu iPod mogą się różnić od kolejności pokazywanych w systemie audio.
 • Jeśli urządzenie iPod nie działa prawidłowo z powodu usterki, należy je zresetować i spróbować ponownie.

  (Aby dowiedzieć się więcej, patrz instrukcja obsługi urządzenia iPod)

 • Niektóre urządzenia iPod mogą nie móc zsynchronizować się z systemem w zależności od ich wersji. Jeśli Medium zostanie usunięte, zanim będzie ono rozpoznane, wtedy system może nieprawidłowo przywrócić wcześniej obsługiwany tryb.

  (Ładowanie urządzenia iPod nie jest obsługiwane.)

 • Z wyjątkiem przewodu dodatkowego 1M dla produktów iPod/iPhone inne długie przewody mogą nie zostać rozpoznane.

  Korzystanie z trybu USB

  Odtwarzanie/przerywanie odtwarzania plików USB Kiedy do urządzenia włożona zostanie pamięć USB, tryb odtwarzania pliku USB uruchamia się aut ...

  Tryb iPod

  ...

  Zobacz tez:

  Oświetlenie na zewnątrz
  Światło tylnego kierunkowskazu i światła hamowania/tylne 1.Wyłącz silnik. 2.Otwórz pokrywę komory silnikowej. 3.Poluzuj wkrętakiem krzyżowym wkręty zabezpieczające zespół lampy. 4.Zdemontuj zespół tylne ...

  Preset SEEK (Wyszukiwanie i wstępne programowanie radiostacji)
  Naciśnij klawisz Krótkie wciśnięcie klawisza (poniżej 0,8 sekundy): Spowoduje odtwarzanie częstotliwości zapisanej pod odpowiednim klawiszem. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza (powyżej 0,8 sekundy): Naciśnięcie i przyt ...

  Środki ostrożnoźci podczas wykonywania czynnoźci serwisowych
  Podczas samodzielnego wykonywania czynnoźci serwisowych należy przestrzegać podanych w tym rozdziale wskazówek i procedur postępowania. Pozycja Narzędzia i materiały Poziom naładowania akumulatora ( S. 435) Ciepła wo ...

  Categorie