Honda Civic: Układ RDS

System audio pozwala na wykorzystanie zalet wynikających z zastosowania układu RDS (Radio Data System)-

Przycisk wyboru zakresu fal

Po wybraniu zakresu fal UKF (FM) można słuchać wciąż tej samej stacji radiowej, nawet gdy w miejscu do którego jedziemy, jej sygnał jest nadawany jest na innej częstotliwości, niż wcześniej ustawiona.

Funkcja RDS zostaje włączona automatycznie po włączeniu systemu audio. Jeśli ustawiona stacja radiowa wysyła również sygnał RDS, to na wyświetlaczu zamiast częstotliwości radiowej pojawi się nazwa stacji.

Układ RDS będzie śledził wszystkie częstotliwości, na jakich nadaje ta stacja i będzie wybierał tą częstotliwość, na jakiej sygnał jest najsilniejszy.

W czasie długiej podróży czyni to zbędnym wielokrotne przeszukiwanie skali radioodbiornika w poszukiwaniu ulubionej stacji radiowej.

Jeśli najsilniejszy sygnał wybranej stacji stanie się zbyt słaby, to częstotliwość sygnału zostanie zapamiętana, a zamiast nazwy stacji, na wyświetlaczu pojawi się ponownie częstotliwość.

W niektórych krajach niemożliwe jest korzystanie z funkcji RDS, bo nie jest prowadzona przez wszystkie stacje.

Funkcje wyświetlacza

Jeśli wybrana stacja radiowa jest stacją RDS, na wyświetlaczu zniknie częstotliwość tej stacji, a pojawi się jej nazwa lub informacje o programie (PTY).

Naciśnięcie przycisku TA dłużej niż dwie sekundy umożliwia przechodzenie na wyświetlaczu między nazwą stacji a informacją o programie (PTY) (na opisano korzystanie z funkcji PTY).

Funkcja TA (Informacje o ruchu drogowym)

Gdy przycisk TA jest wciśnięty, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "TA" i system będzie w gotowości do przekazywania komunikatów drogowych.

Kiedy wybrana jest stacja nadająca komunikaty drogowe (TP), na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "TP" sygnalizujący, że na tej stacji można otrzymywać informacje o ruchu drogowym. Gdy informacje odbierane są z innego źródła (EON), wskaźnik "TP" również będzię wyświetlany.

Informacje EON korzystają z innego programu niż radiowe informacje o ruchu drogowym i jeśli informacje EON mogą być odbierane, wykorzystują inny program obsługujący.

Możliwe jest odbieranie komunikatów drogowych podczas odtwarzania kasety lub ptyty CD. Jeśli system jest nastawiony na odbiór stacji TP lub EON TP przed rozpoczęciem odtwarzania kasety lub CD, system będzie w stanie gotowości do odbierania komunikatów drogowych po naciśnięciu przycisku TA (zapalony wskaźnik "TA"). System przełączy się na odbiór komunkatów jeśli tylko zaczną być nadawane. Po zakończeniu odbioru komunikatów system powróci do odtwarzania kasety lub płyty CD.

Aby wyłączyć funkcję TA należy nacisnąć ponownie przycisk TA.

Wskaźnik "TA" zniknie z wyświetlacza.

Podczas wyszukiwania (SEEK) lub automatycznego wyszukiwania (AUTO SELECT) z włączoną funkcją TA system wyszukuje tylko stacje TP lub EON TP.

Regulacja głośności

Regulacja głośności


Głośność jest automatycznie ustawiona na poziom 10 gdy nadawany jest komunikat drogowy, niezależnie od ustawienia pokrętła. Po ręcznym przestawieniu poziomu głośności dla komunikatów drogowych zostanie on tymczasowo zapamiętany. Następne komunikaty drogowe będą nadawane na ostatnio zapamiętanym poziomie.

Wyjątkiem jest gdy ustawion poziom mniejszy niż 10. Natężenie głośności następnego komunikatu będzie na poziomie 10, gdyż jest to minimalna wartość poziomu głośności dla tego komunikatów drogowych w tym systemie audio.

Alarm TP

Jeśli podczas słuchania radia sygnał stacji TP staje się słaby, wskaźnik "TP" znika a około 70 sekund później rozlegnie się 10 sekundowy sygnał alarmowy informujący o konieczności ustawienia innej stacji TP.

Jeśli po odzyskaniu dobrego sygnału wskaźnik TP zniknie ponownie, system audio zasygnalizuje to alarmem przez 10 sekund. Sygnał alarmowy pojawi się również przy próbie strojenia lub obsługi przycisków zapamiętanych stacji po włączeniu funkcji TA lub gdy wskaźnik TP nie świeci się.

Jeżeli podczas odtwarzania kasety lub płyty CD sygnał stacji TP staje się słaby, przy włączonej funkcji TA, wskaźnik 'TP" zniknie z wyświetlacza.

System automatycznie dostroi się do stacji TP o najsilniejszym sygnale na danym obszarze i pozostanie w stanie gotowości do odbierania komunikatów drogowych.

Funkcje PTY

Po naciśnięciu przycisku PTY przez dłużej niż dwie sekundy, zostanie włączona funkcja PTY. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik PTY.

W przypadku stacji nadających sygnał RDS, funkcja ta umożliwia odczytanie rodzaju programów nadawanych przez daną stację. Na przykład "DRAMA" oznacza programy literackie, "SCIENCE" programy popularnonaukowe.

Główne typy programów to: AFFAIRS: Aktualności.

CLASSICS: Muzyka poważna.

CULTURE: Kultura narodowa oraz regionalna.

DRAMA: Wszystkie słuchowiska i seriale.

EASY MUS: Muzyka do słuchania w samochodzie.

EDUCATE: Programy edukacyjne.

INFO: Informacje i porady.

L.CLASS: Lekka muzyka poważna dla każdego.

NEWS: Fakty, wydarzenia, wywiady, reportaże.

OTH MUS: Muzyka innego typu, jak jazz, folk, country, reggae.

POP MUS: Muzyka pop.

ROCK MUS: Muzyka nowoczesna.

SCIENCE: Programy przyrodnicze, naukowe, technologiczne.

SPORT: Programy sportowe.

YARIED: Programy rozrywkowe.

Po wybraniu żądanego typu programu system będzie wyszukiwał stacje o tym samym kodzie PTY jak wybrany typ programu. Gdy funkcja używana jest po raz pierwszy, fabrycznie ustawiony typ programu to "NEWS".

Jeśli wybrana stacja RDS nie transmituje danych PTY, na wyświetlaczu pokaże się napis "NONE". Jeśli wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS, to na wyświetlaczu pojawi się przez około 5 sekund napis "NO RDS". W takiej sytuacji funkcja PTY zostaje wyłączona, a wskazania na wyświetlaczu powracają do stanu wyjściowego jeśli nie zostaną podjęte inne czynności.

Funkcje PTY


Gdy wskaźnik PTY jest wyświetlony, to do znalezienia stacji nadającej dany typ programu należy użyć przycisków SEEK. Po każdym naciśnięciu przycisków SEEK na wyświetlaczu pokażą się różne typy programów (patrz lista PTY na poprzednieju stronie).

CURRENT ustawia typ programu PTY aktualnie nadawanego przez obecnnie wybraną stację RDS.

Funkcja wyszukiwania określonego rodzaju programu zostanie wyłączona również wtedy, gdy w ciągu 5 sekund od wybrania profilu programu przyciskami SEEK nie zostaną podjęte dalsze czynności.

Jeśli żądany typ programu pojawi się na wyświetlaczu należy w ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk PTY. System rozpocznie wyszukiwanie stacji nadającej wybrany typ programu. Jeśli nie zostanie znaleziona żądana stacja nadająca wybrany typ programu na wyświetlaczu na około 5 sekund pojawi się napis "NO PTY" i funkcja wyszukiwania wyłączy się.

Niektóre stacje radiowe mogą nadawać programy o treści różnej od kodu danego programu.

Podczas trybu wyszukiwania PTY na zakresie FM minimalny krok to 50 kHz. Wartość ta zwiększa się do 100 kHz przy aktywnej funkcji AF lub TA.

PTY/Odsłuchiwanie wiadomości

Aby włączyć tę funkcję należy nacisnąć przycisk PTY i wybrać typ programu "NEWS". System będzie pamiętać ostatnio wybraną stację PTY podczas odtwarzania kasety lub płyty CD.

Odtwarzanie zostanie przerwane i system włączy stację radiową w chwili, gdy nadawane będą wiadomości.

Kiedy nadawanie wiadomości zostanie zakończone lub przez 10 sekund niemożliwy będzie odbiór programu z powodu słabego sygnału, system automatycznie przełączy się na odtwarzanie kasety lub płyty CD.

Sposób ustawienia głośności jest taki sam jak dla funkcji TA

System audio posiada funkcję automatycznego włączania programów (łącznie z funkcją TA). Funkcja włączona jako pierwsza ma pierwszeństwo przed innymi i wyłączone są inne funkcje. Aby włączyć inną funkcję należy wyłączyć funkcję obecnie aktywną.

Alarm PTY

Kod PTY "ALARM" używany jest dla sytuacji nadzwyczajnej, jak katastrofy naturalne. Kiedy system otrzyma taki kod, na wyświetlaczu pojawi się napis "ALARM" i zmieni się poziom nagłośnienia. Kiedy alarm zostanie wyłączony, system powróci do poprzedniego ustawienia.

  Używanie radia

  By można było używać radia, kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Naciśnięcie p ...

  Regulacja dźwięku

  System audio umożliwia regulowanie tonów niskich (BAS) i wysokich (TRE), a także regulację natężenia dźwięku pomiędzy przednimi i ...

  Zobacz tez:

  Wyłącznik świateł przeciwmgielnych
  Światła przeciwmgielne zapewniają doskonałą widocznoźć w trudnych warunkach drogowych, np. podczas deszczu lub mgły. Wyłącznik przednich źwiateł przeciwmgielnych Przednie źwiatła przeciwmgielne wyłączone ...

  Identyfikacja częstotliwości radiowej (RFID)
  Technologia RFID jest wykorzystywana w niektórych pojazdach np. do monitorowania ciśnienia powietrza w oponach lub zabezpieczania układu zapłonowego. Identyfikacja RFID jest również stosowana w systemach zwiększających wygodę użytkowania ...

  Zalecenia dotyczące kaset i odtwarzacza
  Należy dbać o dobry stan kaset używanych w- samochodzie. Użycie zniszczonych kaset może być przyczyną wciągnięcia taśmy przez mechanizm magnetofonu, uniemożliwiając wyjęcie kasety i odtwarzacza. W odtwarzaczu gromadzą si ...

  Categorie