Honda Civic: Używanie radia

By można było używać radia, kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Naciśnięcie pokrętła głośności PWR/VOL lub przycisku wyboru zakresu fal spowoduje włączenie radia.

Pokrętłem głośności należy ustawić pożądane natężenie dźwięku.

Używanie radia


Na wyświetlaczu można odczytać zakres fal i częstotliwość, na jakiej aktualnie pracuje radio. Zmiana zakresu fal następuje po naciśnięciu przycisku zakresu fal. Przy odbiorze programów na zakresie UKF (FM), na wyświetlaczu może też zapalić się wskaźnik ST oznaczający, że odbierany jest program stereofoniczny. O d b i ór audycji stereofonicznych na innych zakresach nie jest technicznie możliwy- Wyboru stacji radiowej można dokonać jednym z pięciu sposobów: kręcąc pokrętłem TUNE, naciskając przycisk SEEK SCAN, AUTO SELECT lub przyciski zapamiętanych stacji.

TUNE - strojenie. Przy użyciu pokrętła strojenia - TUNE można dostroić radio do pożądanej częstotliwości, przekręcenie pokrętła TUNE w prawo powoduje przyrost częstotliwości, natomiast przekręcenie w lewo powoduje spadek częstotliwości. Należy obracać pokrętłem w prawo lub w lewo do momentu wyświetlenia żądanej częstotliwości na wyświetlaczu SEEK - wyszukiwanie. Przy użyciu tej funkcji można wyszukiwać zakres fal ze stacją o silnym sygnale. Naciśnięcie przycisku powoduje wyszukanie
pierwszej stacji o silnym sygnale, przy czym przeszukiwanie prowadzone jest w kierunku rosnących częstotliwości.

Analogicznie, naciśnięcie przycisku powoduje przeszukiwanie przy
malejącej częstotliwości.

SCAN - przeszukiwanie. Funkcja ta powoduje przeszukanie wybranego zakresu fal w celu odnalezienia stacji o silnym sygnale. Naciśnięcie i puszczenie przycisku SCAN włącza funkcję przeszukiwania. Po odnalezieniu stacji z silnym sygnałem włącza się ona na około 5 sekund, gdy nie zostanie w tym czasie naciśnięty przycisk SCAN następuje dalsze poszukiwanie następnej stacji o silnym sygnale. Naciśnięcie przycisku SCAN w czasie 5 sekund odsłuchiwania stacji powoduje włączenie tej stacji na stałe.

Przyciski zapamiętanych stacji - pamięć stacji. Pod przyciskami oznaczonymi od 1 do 6 można zapamiętać częstotliwości najchętniej słuchanych stacji radiowych. Pod każdym przyciskiem można zapamiętać jedną częstotliwość na zakresie LW i MW oraz dwie częstotliwości na zakresie UKF.

W celu zapamiętania częstotliwości należy:

 1.  Wybrać zakres fal.
 2.  Wyszukać częstotliwość pożądanej stacji za pomocą pokrętła TUNE, przycisku SEEK lub SCAN.
 3.  Nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk pamięci. Przycisk należy zwolnić, gdy zapamiętanie stacji zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym.
 4.  Powtarzając kroki od 1 do 3, można zaprogramować wszystkie 6 przycisków.

Po zapamiętaniu wybranych stacji, wystarczy włączyć wymagany zakres fal i nacisnąć odpowiedni przycisk pamięci.

Zapamiętane częstotliwości zostaną wykasowane, jeśli akumulator zostanie rozładowany lub odłączony oraz gdy bezpiecznik radia zostanie wyjęty.

AUTO SELECT - automatyczne wyszukiwanie. Jeśli w czasie dłuższych podróży odległość od nadajnika wybranej stacji radiowej uniemożliwi jej dalszy odbiór, to funkcja automatycznego wyszukiwania pozwoli na wyszukanie lokalnej stacji o silnym sygnale.

Włączenie funkcji automatycznego wyszukiwania nastąpi po naciśnięciu przycisku A. SEL. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik automatycznego wyszukiwania (A.SEL). Przez kilka sekund zostaną przeszukane wszystkie zakresy fal w celu znalezienia stacji o silnym sygnale.

Jeśli w danym rejonie brak jest stacji o wystarczająco silnych sygnałach, to po naciśnięciu przycisku, pod którym nie zapisano żadnej częstotliwości, na wyświetlaczu ukaże się cyfra "0".

Używanie radia


Gdy nie podobają nam się stacje zapamiętane przez funkcję automatycznego wyszukiwania, można ręcznie zaprogramować inne częstotliwości pod przyciskami zapamiętanych stacji.

Zaprogramowanie przycisków w trybie automatycznego wyszukiwania nie kasuje stacji zapamiętanych poprzednio.

Po powrocie do domu należy wyłączyć automatyczne wyszukiwanie naciskając przycisk A.SEL. Pod przyciskami zapamiętanych stacji pojawią się ponownie częstotliwości zapisane tam przed podróżą.

  System audio (typ B)

  System audio Hondy zapewnia wysoką jakość dźwięku przy odbiorze stacji radiowych na każdym zakresie. Łatwy wybór zaprogramowanych stacj ...

  Układ RDS

  System audio pozwala na wykorzystanie zalet wynikających z zastosowania układu RDS (Radio Data System)- Przycisk wyboru zakresu fal Po wybraniu zakresu fal UKF (FM) ...

  Zobacz tez:

  Obsługa techniczna
  Wymagania dotyczące obsługi technicznej Niezbędnym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji jest codzienna dbałoźć o samochód i regularnie wykonywane zabiegi serwisowe. Poniżej podane są ogólne zalecenia producenta samochodu: Przegl ...

  Benzyna zawierająca etanol i metanol
  Biopaliwa jako mieszaniny benzyny i etanolu (spirytus produkowany z ziarna) lub metanolu (spirytus wytwarzany z drewna) sprzedawane są zamiast paliwa ołowiowego lub z pewnym dodatkiem ołowiu. Nie należy tankować biopaliwa zawierającego więcej niż 10% ...

  Oznaczenia na bocznej stronie opony
  Informacje podane na tej tabliczce identyfikują i opisują podstawową charakterystykę opony oraz podają numer identyfikacyjny opony (TIN), potrzebny do certyfikacji norm bezpieczeństwa. W korespondencji dotyczącej opon należy zawsze podawać TIN. ...

  Categorie