Opel Astra: Menu informacyjne

Poniżej przedstawiono listę wszystkich dostępnych stron menu informacyjnego. Niektóre z nich mogą być niedostępne w danym pojeździe.

W niektórych wersjach wyświetlacza pewne funkcje są przedstawione w postaci symboli.

Obrócić pokrętło regulacyjne bądź nacisnąć lub
, aby wybrać
stronę:

 •  licznik przebiegu dziennego 1 lub A średnie zużycie paliwa średnia prędkość jazdy
 •  licznik przebiegu dziennego 2 lub B średnie zużycie paliwa średnia prędkość jazdy
 •  cyfrowe wskazanie prędkości
 •  zasięg
 •  chwilowe zużycie paliwa
 •  pozostały okres przydatności oleju
 •  ciśnienie powietrza w oponach
 •  licznik czasu
 •  system rozpoznawania znaków drogowych
 •  odległość od poprzedzającego pojazdu
 •  główne odbiorniki
 •  trend zużycia paliwa
 •  indeks Eco
 •  pusta strona

W przypadku wyświetlacza Midlevel strony Pozostała żywotność oleju, Ciśnienie / opony, systemu rozpoznawania znaków drogowych i Odległ. od pojazdu z przodu są wyświetlane w menu opcji .


Wybrać przez naciśnięcie MENU.

W przypadku wyświetlacza Midlevel strony Główne zużycie, Tend.

ekonom. i indeksu Eco są wyświetlane w menu informacji ECO. Wybrać przez naciśnięcie
MENU.

Licznik przebiegu dziennego 1/A i 2/B Licznik przebiegu dziennego wyświetla bieżący przebieg (od czasu ostatniego zerowania).

Licznik przebiegu dziennego wskazuje odległość do 9999 km, a następnie ponownie zaczyna odmierzanie dystansu od 0.

Aby wyzerować licznik wyświetlacza Midlevel, nacisnąć SET/CLR i przytrzymać przez kilka sekund, a w przypadku wyświetlacza Uplevel nacisnąć > i potwierdzić za pomocą .


Na stronach liczników przebiegu dziennego 1/A i 2/B można zerować oddzielnie licznik przebiegu, średnie zużycie paliwa i średnią prędkość, gdy odpowiedni wyświetlacz jest aktywny.

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można wyzerować w dowolnym momencie, rozpoczynając go od wartości domyślnej.

Aby wyzerować licznik wyświetlacza Midlevel, nacisnąć SET/CLR i przytrzymać przez kilka sekund, a w przypadku wyświetlacza Uplevel nacisnąć > i potwierdzić za pomocą .


Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Aby wyzerować licznik wyświetlacza Midlevel, nacisnąć SET/CLR i przytrzymać przez kilka sekund, a w przypadku wyświetlacza Uplevel nacisnąć > i potwierdzić za pomocą .


Cyfrowe wskazanie prędkości

Cyfrowe wyświetlanie prędkości chwilowej.

Zasięg

Zasięg obliczany jest na podstawie aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia paliwa. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średnie.

Po zatankowaniu wartość zasięgu jest automatycznie aktualizowana z niewielkim opóźnieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i zapala się lampka kontrolna na wskaźniku poziomu
paliwa.

Gdy konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie paliwa, pokaże się komunikat ostrzegawczy, który pozostanie na wyświetlaczu.

Dodatkowo miga lampka kontrolna
na wskaźniku poziomu paliwa.

Chwilowe zużycie paliwa

Wyświetlanie chwilowego zużycia paliwa.

Pozostała żywotność oleju

Wskazuje szacunkowy czas przydatności oleju. Liczba podana w procentach oznacza pozostały okres żywotności oleju.

Ciśnienie / opony

Umożliwia sprawdzenie ciśnienia we wszystkich oponach podczas jazdy.

Timer (Stoper)

Aby uruchomić lub zatrzymać timer, nacisnąć . Aby go wyzerować,
nacisnąć i potwierdzić zerowanie.


System wykrywania znaków drogowych

Wyświetla wykryte znaki drogowe na bieżącym odcinku trasy.

Odległ. od pojazdu z przodu

Wyświetlanie odległości w sekundach od poprzedzającego poruszającego się pojazdu.

Jeśli adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości jest aktywny, na tej stronie wyświetla się ustawiona odległość od poprzedzającego pojazdu.

Główne zużycie

Wyświetla w porządku malejącym listę aktualnie włączonych urządzeń zwiększających komfort użytkownika, które generują największe zużycie paliwa. Wskazywana jest potencjalna oszczędność paliwa. Wyłączone urządzenie znika z listy, a wartość zużycia paliwa zostaje zaktualizowana.

Sporadycznie automatycznie uruchamia się odszranianie tylnej szyby, aby zwiększyć obciążenie silnika. W takim przypadku ogrzewanie tylnej szyby jest wyświetlane na liście urządzeń generujących największe zużycie paliwa, mimo że nie zostało włączone przez kierowcę.

Tend. ekonom.

Wyświetla trend średniego zużycia na odcinku ostatnich 50 km. Zapełnione segmenty wskazują zużycie w odstępach co 5 km i pozwalają na odzwierciedlenie wpływu ukształtowania terenu lub stylu jazdy na zużycie paliwa.

Indeks zużycia paliwa

Bieżące zużycie paliwa jest wyświetlane na wskaźniku zużycia paliwa. Aby prowadzić pojazd w sposób ekonomiczny, należy tak dostosowywać charakterystykę jazdy, aby wskaźnik mieścił się w obrębie strefy Eco. Wskaźnik poza polem ekonomicznym, oznacza wyższe zużycie paliwa.

Pusta strona

Pokazuje pustą stronę bez żadnych informacji.

Menu systemu audio

Menu systemu audio umożliwia przeglądanie muzyki, wybieranie pozycji ulubionych lub zmianę źródła audio.

Patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Menu telefonu

Menu telefonu umożliwia zarządzanie połączeniami telefonicznymi i ich wykonywanie, przewijanie kontaktów i obsługę systemu głośnomówiącego.

Patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Menu systemu nawigacyjnego

Menu systemu nawigacyjnego umożliwia prowadzenie po trasie.

Patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Menu opcji

Poniżej przedstawiono listę wszystkich dostępnych stron menu opcji. Niektóre z nich mogą być niedostępne w danym pojeździe. W niektórych wersjach wyświetlacza pewne funkcje są przedstawione w postaci symboli.

Obrócić pokrętło regulacyjne bądź nacisnąć lub
, aby wybrać
stronę i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w podmenu:

 •  jednostki
 •  strony informacyjne
 •  ostrzeżenie o nadmiernej prędkości
 •  obciążenie opon
 •  informacje o oprogramowaniu

Jednostki

Przy wyświetlonej stronie jednostek nacisnąć SET/CLR lub >. Wybrać jednostki anglosaskie lub metryczne, obracając pokrętło regulacyjne lub naciskając . Potwierdzić przez
naciśnięcie SET/CLR lub .


Strony informacyjne

Przy wyświetlonych stronach informacyjnych nacisnąć >.

Wyświetla się lista wszystkich pozycji w menu informacyjnym. Wybrać funkcje, które mają się wyświetlać na stronie informacji, naciskając .


Wybrane strony są zaznaczone symbolem w polu wyboru. Pola
wyboru funkcji niewyświetlanych są puste. Patrz Menu informacyjne powyżej.

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości


Funkcja ostrzeżenia o nadmiernej prędkości alarmuje kierowcę, gdy ustawiona prędkość zostaje przekroczona.

Aby ustawić ostrzeżenie o nadmiernej prędkości, nacisnąć SET/CLR lub > przy wyświetlonej stronie. Obrócić pokrętło regulacyjne lub nacisnąć lub
, aby wybrać i
zmienić wartość. Nacisnąć SET/CLR lub , aby ustawić prędkość. Po
ustawieniu prędkości funkcję tę można wyłączyć, naciskając SET/CLR lub , gdy jest wyświetlona
strona. Jeśli wybrane ograniczenie prędkości zostanie przekroczone, pojawi się okienko z ostrzeżeniem i włączy się sygnał dźwiękowy.

Nośność opony

Istnieje możliwość wybrania kategorii ciśnienia powietrza w oponach odpowiadającej aktualnemu poziomowi ciśnienia w ogumieniu.

Informacje o oprogramowaniu

Wyświetla informacje o oprogramowaniu typu open source.

Tryb parkingowy

Dla niektórych kierowców pewne funkcje wyświetlacza informacyjnego kierowcy i wyświetlacza informacyjnego mogą być ograniczone.

Aktywację lub dezaktywację trybu parkingowego można ustawić w menu podrzędnym Ustawienia menu personalizacji ustawień.

Personalizacja ustawień.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

  Wyświetlacz w wersji Uplevel

  Strony menu wyświetla się przez naciśnięcie p na kierownicy. Nacisnąć lub , aby wybrać menu, nacisnąć , aby potwierdzić ...

  Wyświetlacz informacyjny

  Wyświetlacz informacyjny znajduje się na desce rozdzielczej przy zestawie wskaźników. W zależności od konfiguracji, pojazd może być ...

  Zobacz tez:

  Korzystanie z trybu USB
  Odtwarzanie/przerywanie odtwarzania plików USB Kiedy do urządzenia włożona zostanie pamięć USB, tryb odtwarzania pliku USB uruchamia się automatycznie. Naciśnij przycisk , w czasie odtwarzania płyty, aby przerwać odtwarzanie utworu i prz ...

  Kierunkowskazy boczne
  W celu wymiany żarówki należy wyjąć obudowę lampy: Przesunąć w lewą stronę i wyjąć lampę, pociągając za jej prawą część. Obrócić oprawkę żarówki w lewo ...

  Szybkości dopuszczalne
  Szybkości podane w poniższej tabeli są maksymalnymi szybkościami na poszczególnych biegach. Po przekroczeniu tych szybkości wskazówka obrotomierza znajdzie się na czerwonym polu. Sytuacja taka jest niebezpieczna dla silnika i komputer sterujący ...

  Categorie