Toyota Corolla: Odtwarzanie dźwięku z urządzenia USB

Toyota Corolla –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie systemu audio –> Odtwarzanie dźwięku z urządzenia USB

Podłączenie urządzenia z pamięcią wewnętrzną i złączem USB umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głoźniki samochodowe.

Podłączenie urządzenia USB

 1. Po otwarciu pokrywy należy otworzyć gniazdo i podłączyć urządzenie USB.

  Jeżeli urządzenie USB nie jest włączone, należy je włączyć.

Podłączenie urządzenia USB


 1. Nacisnąć wielokrotnie przycisk
  , aż na wyźwietlaczu pojawi się "USB".

Panel sterowania

Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie.

W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków może nieco się różnić.

Typ A

Panel sterowania


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Powtarzanie odtwarzania
 4. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 5. Wybór pliku lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 6. Wybór katalogu
 7. Przycisk powrotu
 8. Odtwarzanie
 9. Wyźwietlanie listy katalogów
 10. Wybór pliku, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Typ B

Panel sterowania


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Powtarzanie odtwarzania
 4. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 5. Wybór pliku lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 6. Wybór pliku, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie
 7. Przycisk powrotu
 8. Odtwarzanie
 9. Wybór katalogu
 10. Wyźwietlanie listy katalogów

Wybór katalogu

Wybór jednego z katalogów

 • Typ A

Nacisnąć przycisk
lub
, aby wybrać żądany katalog.

 • Typ B

Nacisnąć przycisk 
(<) lub 
(>), aby wybrać żądany katalog.

Wybór katalogu z listy

 1. Nacisnąć przycisk
  .

Zostanie wyźwietlona lista katalogów.

 1. Obrócić i nacisnąć pokrętło
  , aby wybrać katalog i plik.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk
.

Powrót do pierwszego katalogu

Typ A

Przytrzymać wciźnięty przycisk
, aż rozlegnie się krótki sygnał akustyczny.

Typ B

Przytrzymać wciźnięty przycisk
(>), aż rozlegnie się krótki sygnał akustyczny.

Wybór plików

Typ A

Obracając pokrętło
lub naciskając przycisk
lub ,
wybrać żądany plik.

Typ B

Obracając pokrętło
lub naciskając przycisk 
lub
, wybrać żądany plik.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Naciskanie przycisku (RPT)
zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


*: Dostępne z wyjątkiem, gdy wybrana jest przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Naciskanie przycisku
(RDM) zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


Wybór informacji na wyźwietlaczu

Nacisnąć pokrętło
, by wyźwietlić lub ukryć tytuł albumu.

Jeżeli jest dalsza częźć tekstu, wyźwietlany jest
.

Przytrzymać wciźnięte pokrętło
, by wyźwietlić pozostały tekst.

Działanie urządzenia USB

 • W zależnoźci od modelu urządzenia USB niektóre jego funkcje mogą być niedostępne po podłączeniu do systemu audio. W pewnych przypadkach zaradzić temu może odłączenie i powtórne podłączenie urządzenia do systemu audio.
 • Jeżeli po odłączeniu i ponownym podłączeniu urządzenie USB nadal nie działa, konieczne jest sformatowanie jego pamięci.

Wyźwietlacz

Komunikaty o błędach

"ERROR": Sygnalizuje usterkę dotyczącą urządzenia USB lub jego pod- łączenia.

"NO MUSIC": Sygnalizuje brak plików MP3/WMA zapisanych w urządzeniu USB.

Urządzenie USB

 • Obsługiwane urządzenia

Urządzenia z pamięcią wewnętrzną odtwarzające pliki MP3 lub WMA

 • Obsługiwane formaty

Urządzenie obsługuje wyszczególnione poniżej formaty zapisu:

 • Formaty komunikacji USB: USB 2,0 FS (12 Mb/s)
 • Formaty plików: FAT 16/32 (Windows)
 • Klasa zgodnoźci: dla pamięci masowej

Pliki MP3 i WMA zapisane w sposób niezgodny z powyższymi zastrzeżeniami mogą nie być prawidłowo odtwarzane, jak również ich nazwy oraz nazwy folderów mogą nie być prawidłowo wyźwietlane.

Ograniczenia:

 • Maksymalne zagnieżdżenie katalogów: 8 poziomów
 • Maksymalna liczba katalogów zapisanych w urządzeniu: 999 (łącznie z głównym)
 • Maksymalna liczba plików zapisanych w urządzeniu: 9999
 • Maksymalna liczba plików w katalogu: 255

Pliki MP3 i WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dźwięku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętoźć pliku do około 1/10 pierwotnej wielkoźci.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft. Ten format pozwala skompresować zapis dźwięku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

Standardy kompresji MP3 i WMA oraz formaty zapisu tych plików podlegają okreźlonym ograniczeniom.

Format MP3

 • Standardy kompresji MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERIII, MPEG2 AUDIO LAYERIII, MPEG2.5)
 • Obsługiwane częstotliwoźci próbkowania MPEG1 AUDIO LAYERIII: 32; 44,1; 48 (kHz) MPEG2 AUDIO LAYERIII: 16; 22,05; 24 (kHz) MPEG2.5: 8; 11,025; 12 (kHz)
 • Obsługiwane przepływnoźci transmisji (zgodne ze standardem zmiennej przepływnoźci VBR) MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32-320 (kb/s) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 8-160 (kb/s) MPEG2.5: 8-160 (kb/s)
 • Sposoby kodowania dźwięku: stereofoniczny, łączone stereo, dwukanałowy i monofoniczny

Format WMA

 • Standardy kompresji WMA wer. 7, 8, 9
 • Obsługiwane częstotliwoźci próbkowania HIGH PROFILE 32; 44,1; 48 (kHz)
 • Obsługiwane przepływnoźci transmisji HIGH PROFILE 48-320 (kb/s, CBR)

Nazwy plików

Rozpoznawane jako MP3 lub WMA są wyłącznie te pliki, które mają rozszerzenie nazwy odpowiednio .mp3 lub .wma.

Etykiety ID3 i WMA

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwiska wykonawcy itp.

Obsługiwane są formaty ID3 wer. 1.0, 1.1 oraz wer. 2.2, 2.3, 2.4. (Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy w sposób analogiczny, jak w przypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

 • Po podłączeniu urządzenia z zapisem dźwięku w formacie MP3 lub WMA w pierwszej kolejnoźci następuje weryfikacja wszystkich znajdujących się w nim plików. Po zakończeniu weryfikacji rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku MP3 lub WMA. W celu skrócenia czasu weryfikacji do minimum zalecane jest, aby nie zapisywać na płycie żadnych innych plików poza MP3 i WMA ani nie tworzyć zbędnych katalogów.
 • Po podłączeniu urządzenia USB i przełączeniu na jego obsługę rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku w pierwszym katalogu. W przypadku odłączenia urządzenia, a następnie podłączenia go na nowo (gdy jego zawartoźć pozostała bez zmian), wznawiane jest odtwarzanie od miejsca, w którym zostało ostatnio przerwane.

Rozszerzenie w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3 lub WMA wystąpi rozszerzenie .mp3 lub .wma, plik ten zostanie pominięty (nie będzie odtwarzany).

Odtwarzanie

 • W celu zachowania stałej jakoźci odtwarzanego dźwięku zapisanego w formacie MP3 zalecane jest ustawienie stałej przepływnoźci transmisji co najmniej 128 kb/s oraz częstotliwoźci próbkowania 44,1 kHz.
 • Na rynku dostępny jest szeroki wybór bezpłatnego oprogramowania do kompresji MP3 i WMA. W zależnoźci od sposobu kodowania i formatu zapisu, przy odtwarzaniu otrzymywanych w ten sposób plików, mogą wystąpić zakłócenia bądź obniżenie jakoźci dźwięku. W niektórych przypadkach odtwarzanie może nie być w ogóle możliwe.
 • Microsoft, Windows oraz Windows Media są zarejestrowanymi przez firm ę Microsoft Corporation w USA i innych krajach nazwami handlowymi.


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać urządzenia USB ani nie operować jego prze- łącznikami.


Jeżeli pokrywa nie może zostać całkowicie zamknięta

W zależnoźci od rozmiaru i kształtu podłączonego urządzenia USB, pokrywa może nie zostać w pełni zamknięta. W takiej sytuacji nie należy jej na siłę domykać ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia USB lub złącza itp.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia urządzenia USB

 • Nie pozostawiać urządzenia w samochodzie. Wnętrze kabiny może ulec rozgrzaniu w stopniu grożącym uszkodzeniem odtwarzacza.
 • Nie narażać podłączonego urządzenia na obciążenia, ponieważ grozi to jego awarią lub uszkodzeniem gniazda przyłączeniowego.
 • Nie wkładać niczego w otwór gniazda przyłączeniowego, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem lub awarią odtwarzacza.

  Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza iPod

  Podłączenie odtwarzacza iPod umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głoźniki samochodowe. Podłączanie odtwarzacza iPod Po o ...

  Optymalne wykorzystanie możliwoŹci systemu audio

  Wyźwietlanie aktualnego trybu Przełączanie pomiędzy nast ępującymi trybami regulacji: Regulacja barwy dźwięku i równ ...

  Zobacz tez:

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
  Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie można włączyć, naciskając . Ogrzewanie szyby tylnej. Ogrzewanie lusterek zewnętrznych Naciśnięcie włącza też ogrzewanie lusterek zewnętrznych. Ogrzewanie lusterek zewnętrznych. Usuwan ...

  Tkanina tapicerki
  Regularnie usuwać brud i pyl przy pomocy odkurzacza. Do mycia używać wodnego roztworu delikatnego mydlą, pozostawiając tapicerkę do wyschnięcia na świeżym powietrzu. Do usuwania plam używać dostępnych na rynku środków czys ...

  Silnik zostanie również uruchomiony automatycznie bez jakichkolwiek działań ze strony kierowcy, jeśli będzie mieć miejsce co następuje
  Obroty wentylatora ręcznego układu sterowania klimatem w kabinie samochodu ustawione są w pozycji powyżej 3, kiedy klimatyzacja działa. Obroty wentylatora automatycznego układu sterowania klimatem w kabinie samochodu ustawione są w pozycji powy& ...

  Categorie