Honda Civic: Używanie radia

By można było używać radia, kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Naciśnięcie pokrętła głośności PWR/VOL lub przycisku TUNER spowoduje włączenie radia.

Pokrętłem głośności należy ustawić pożądane natężenie dźwięku. Na wyświetlaczu pokazywana jest wartość natężenia dźwięku.

Wyłączenie systemu nastąpi po naciśnięciu i przytrzymaniu pokrętła głośności przez conajmniej jedną sekundę. Wcześniejsze zwolnienie nacisku na pokrętło głośności przy działającym systemie spowoduje przejście w tryb wyciszania (Mute).

System szybko obniży poziom natężenia dźwięku. Na wyświetlaczu pojawi się napis "MUTE". Aby wyjść z trybu wyciszania, ponownie nacisnąć pokrętło głośności. Poziom natężenia dźwięku stopniowo wróci do ostatnio wyregulowanego.

Na wyświetlaczu można odczytać zakres fal i częstotliwość, na jakiej aktualnie pracuje radio. Zmiana zakresu fal następuje po naciśnięciu przycisku TUNER. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę zakresu fal z FM 1 na FM2, AM1 i AM2. Przy odbiorze programów na zakresie FM, na wyświetlaczu może też zapalić się wskaźnik ST oznaczający, że odbierany jest program stereofoniczny. Odbiór audycji stereofonicznych na zakresie AM nie jest technicznie możliwy.

Wyboru stacji radiowej można dokonać jednym z czterech podanych poniżej sposobów: kręcąc pokrętłem strojenia TUNE, SEEK, naciskając przycisk AUTO SELECT lub przyciski zapamiętanych stacji.

TUNE - strojenie. Przy użyciu pokrętła strojenia - SEEK/TUNE można dostroić radio do pożądanej częstotliwości.

Przekręcenie pokrętła SEEK/ TUNE w prawo powoduje przyrost częstotliwości, natomiast przekręcenie w lewo powoduje spadek częstotliwości.

Należy obracać pokrętłem w prawo lub w lewo do momentu wyświetlenia żądanej częstotliwości na wyświetlaczu.

SEEK - wyszukiwanie. Przy użyciu tej funkcji można wyszukiwać zakres fal ze stacją o silnym sygnale. Uaktywnienie wyszukiwania następuje po naciśnięciu pokrętła SEEK/TCJNE i przytrzymaniu go najwyżej pół sekundy do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Obrót pokrętła w prawo powoduje wyszukanie pierwszej stacji o silnym sygnale, przy czym przeszukiwanie prowadzone jest w kierunku rosnących częstotliwości.

Analogicznie, obrót pokrętła w lewo powoduje przeszukiwanie przy malejącej częstotliwości. Wyszukiwanie zostaje zatrzymane po odszukaniu stacji o silnym sygnale.

Używanie radia


Przyciski zapamiętanych stacji - Pod przyciskami oznaczonymi od 1 do 6 można zapamiętać częstotliwości najchętniej słuchanych stacji radiowych.

Pod każdym przyciskiem można zapamiętać dwie częstotliwości na zakresie AM i na zakresie FM.

W celu zapamiętania częstotliwości należy:

 1.  Wybrać zakres fal, AM lub FM.

  AM1 i AM2 lub FM1 i FM2 pozwalają na zapamiętanie dwu częstotliwości pod jednym przyciskiem.

 2.  Wyszukać częstotliwość pożądanej stacji za pomocą funkcji TUNE lub SEEK.
 3.  Nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk pamięci. Przycisk należy zwolnić, gdy zapamiętanie stacji zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym.
 4.  Powtarzając kroki od 1 do 3, można zapamiętać po 12 stacji na zakresach FM i AM.

Używanie radia


Po zapamiętaniu wybranych stacji, wtstarczy włączyć wymagany zakres fal i nacisnąć jeden z przycisków zapamiętanych stacji. Na wyświetlaczu pojawi gię numer przyciku pamięci.

Można również wybrać zapamiętaną częstotliwość przechowywaną w pamięci pod przycikami zapamiętanych stacji przez naciśnięcie pokrętła SEEK/TUNE. Każde naciśnięcie i zwolnienie pokrętła SEEKyTUNE powoduje wybranie częstotliwości zapamiętanej pod kolejnym przyciskiem zapamiętanych stacji.

Zapamiętane częstotliwości zostaną wykasowane, jeśli akumulator zostanie rozładowany lub rozłączony, lub gdy bezpiecznik radia przepali się, bądź zostanie wyjęty Preset Scan - przeszukiwanie pamięci.

Funkcja ta powoduje przeszukanie wszystkich stacji zapamiętanych pod przyciskami pamięci. Naciśnięcie pokrętła SEEK/TUNE i przytrzymanie go dłużej niż jedną sekundę do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego włącza funkcję przeszukiwania pamięci. Na wyświetlaczu pojawia się napis SCN. Po odnalezieniu stacji włącza się ona na około 5 sekund, a gdy nie zostanie w tym czasie naciśnięte pokrętło SEEKyTUNE następuje dalsze poszukiwanie następnej stacji przechowywanej pod przyciskami zapamiętanych stacji.

Naciśnięcie pokrętła SEEK/TUNE w czasie 5 sekund odsłuchiwania stacji powoduje włączenie tej stacji na stałe.

AUTO SELECT - automatyczne wyszukiwanie. Jeśli w czasie dłuższych podróży odległość od nadajnika wybranej stacji radiowej uniemożliwi jej dalszy odbiór, to funkcja automatycznego wyszukiwania pozwoli na wyszukanie lokalnej stacji o silnym sygnale.

Włączenie funkcji automatycznego wyszukiwania nastąpi po naciśnięciu przycisku ASL. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik automatycznego wyszukiwania (ASL). Przez kilka sekund zostaną przeszukane wszystkie zakresy fal w celu znalezienia stacji 0 silnym sygnale. Zostanie zapamiętanych 10 stacji na obu zakresach, AM i FM. Stacje te będą dostępne pod przyciskami zapamiętanych stacji.

Wybór stacji spod przycików zapamiętanych stacji od 1 do 6 następuje po naciśnięciu i zwolnieniu odpowiedniego przycisku. Zapamiętane stacje na pozycjach od 7 do 10 odpowiadają przyciskom od 1 do 4. Wybór stacji zapamiętanej na pozycjach od 7 do 10 następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku (od 1 do 4). Na wyświetlaczu pojawi się numer wybranego przyciku pamięci.

Można również wybrać zapamiętaną częstotliwość przechowywaną w pamięci pod przycikami zapamiętanych stacji przez naciśnięcie pokrętła SEEK/TUNE. Każde naciśnięcie i zwolnienie pokrętła SEEK/TUNE powoduje wybranie częstotliwości zapamiętanej pod kolejnym przyciskiem zapamiętanych stacji.

Jeśli w danym rejonie brak jest tylu stacji o wystarczająco silnych sygnałach, to po naciśnięciu przycisku, pod którym nie zapisano żadnej częstotliwości, na wyświetlaczu ukaże się cyfra "0".

Gdy nie podobają nam się stacje zapamiętane przez funkcję automatycznego wyszukiwania, można zamapiętać inne częstotliwości pod przyciskami zapamiętanych stacji. Wyszukać częstotliwość pożądanej stacji za pomocą funkcji TUNE lub SEEK, następnie zapamiętać je pod przyciskami zapamiętanych stacji jak opisano poprzednio.

Zaprogramowanie przycisków w trybie automatycznego wyszukiwania nie kasuje stacji zapamiętanych poprzednio.

Po powrocie do domu należy wyłączyć automatyczne wyszukiwanie naciskając przycisk ASL. Pod przyciskami zapamiętanych stacji pojawią się ponownie częstotliwości zapisane tam przed podróżą.

  Radioodtwarzacz stereofoniczny AM/FM/CD

  Systeni audio Hondy zapewnia wysoką jakość dźwięku przy odbiorze stacji radiowych na obu zakresach AM i FM. Łatwy wybór zaprogramowanych s ...

  Regulacja dźwięku

  System audio umożliwia regulowanie tonów niskich (BAS) i wysokich (TRE), a także regulację natężenia dźwięku pomiędzy przednimi i ...

  Zobacz tez:

  Umieszczanie pełnowymiarowego koła z uszkodzoną oponą w przestrzeni bagażowej
  Wnęka na koło zapasowe nie jest przeznaczona do przechowywania kół o rozmiarze innym niż koło zapasowe. Uszkodzone koło pełnowymiarowe musi zostać umieszczone w przestrzeni bagażowej i przymocowane pasem zabezpieczającym. Narzędzia ...

  Gdy osłona przeciwsłoneczna jest zamknięta
  Jeżeli dźwignia sterowania oknem dachowym zostanie przesunięta do tyłu, osłona przeciwsłoneczna przesunie się całkowicie, aż do pełnego odsłonięcia, a następnie okno dachowe przesunie się, aż do całkowitego otwa ...

  Olej silnikowy
  Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy regularnie ręcznie sprawdzać poziom oleju silnikowego. Należy stosować wyłącznie oleje o odpowiednich parametrach. Zalecane płyny i środki smarne. Kontrolę należy przeprowadzać po zaparkow ...

  Categorie