Honda Civic: Wyłączenie układu

Jeżeli chcemy chwilowo wyłączyć cały układ, to należy obrócić pokrętła dmuchawy i regulacji temperatury w skrajne lewe położenie.

Wyłączenie układu jest wskazane tylko wtedy, gdy rozpoczynamy jazdę z nie rozgrzanym silnikiem przy niskiej temperaturze otoczenia. Pozwoli to na szybsze podgrzanie płynu chłodzącego silnik do temperatury, przy której możliwe jest skuteczne działanie układu ogrzewania. We wszystkich innych sytuacjach proponujemy pozostawić wentylator dmuchawy włączony, by utrzymać dopływ świeżego powietrza do wnętrza.

Wyłączenie układu


Kierunek nawiewu powietrza z nawiewów bocznych i z nawiewów centralnych deski rozdzielczej jest regulowany.

Pośrodku kratki nawiewów centralnych znajduje się klapka służąca do ustawiania kierunku napływu powietrza w pionie i w poziomie.

Wyłączenie układu


Kratki nawiewów bocznych mogą być otwierane i zamykane pokrętłami, znajdującymi się obok nawiewów.

Wyłączenie układu


Powietrze do układu wentylacyjnego dostaje się otworami zewnętrznymi, pod przednią szybą. Należy utrzymywać drożność tych otworów, usuwając nagromadzone liście i inne zanieczyszczenia.

Ogrzewanie lub klimatyzacja działa pod warunkiem, że silnik samochodu jest włączony. Układ ogrzewania pobiera ciepło z układu chłodzenia silnika. W przypadku, gdy silnik nie zdążył się jeszcze nagrzać, musi upłynąć kilka minut, zanim z nawiewów popłynie ciepłe powietrze.

Wentylacja

Samochód wyposażono w układ przewietrzania posiadający nawiewy i wyciągi powietrza. Powietrze dostaje się do wnętrza przez wlot umieszczony między krawędzią szyby przedniej i maską silnika, przepływa wewnątrz samochodu, a następnie wydostaje się na zewnątrz przez wyciągi w tylnej części samochodu. Układ ten dostarcza świeże powietrze nawet gdy samochód jest zatrzymany. Aby doprowadzić świeże powietrze, należy wybrać tryb pobierania powietrza z zewnątrz.

Ustawić żądaną prędkość dmuchaw)'.

Wentylacja


Automatyczne działanie układu

Automatyczne działanie układu


Aby ustawić układ w automatycznym trybie pracy, należy:

 1.  Pokrętło dmuchawy ustawić w pożyci AUTO.
 2.  Pokrętło kierunku nawiewu ustawić w pozycji AUTO.
 3.  Ustawić wymaganą temperaturę obracając odpowiednio pokrętło regulacji temperatury. Obrót pokrętła zgodnie z ruchem zegara podnosi temperaturę powietrza.
 4.  Wybrać pobieranie powietrza z zewnątrz. Lampka w przycisku nie pali się.
 5.  Włączyć klimatyzację, naciskając przycisk A/C w celu chłodzenia lub osuszania. Lampka w przycisku A/C zaświeci się.

Ąby szybciej ochłodzić lub podwyższyć temperaturę powietrza wewnątrz samochodu należy włączyć Recyrkulację powietrza i pokrętło regulacji ustawić odpowiednio w pozycji maksymalnego chłodzenia lub ogrzewania.

Układ pracuje wtedy ciągle, maksymalnie chłodząc lub ogrzewając.

Przekręcenie pokrętła dmuchawy w pozycję OFF powoduje całkowite wyłączenie chłodzenia lub ogrzewania.

Układ całkowicie wyłączony pozostawiać tylko na krótkie okresy. Dłuższe wyłączenie powoduje zbieranie się nieświeżego i stęchłego powietrza, dmuchawa powinna pracować cały czas.

Ręczne sterowanie

Układ umożliwia ręczne sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, kierunkiem nawiewu powietrza i prędkością dmuchawy w różnych kombinacjach.

Wyłącznik klimatyzacji (A/C)

Wyłącznik A/C służy do włączania i wyłączania klimatyzacji. Lampka w przycisku wyłącznika zapala się po włączeniu klimatyzacji.

Przy wyłączonej klimatyzacji układ nie może regulować temperatury wewnętrznej samochodu, jeżeli ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura zewnętrzna. Przy włączonej klimatyzacji, pokrętłem regulacji temperatury można ustawić wymaganą temperaturę powietrza wewnątrz pojazdu.

Klimatyzacja także usuwa z powietrza wilgoć. Wykorzystując klimatyzację można szybko usunąć zamglenie szyb w zimną i deszczową pogodę. Używając ogrzewania i klimatyzacji jednocześnie można podgrzewać i osuszać powietrze we wnętrzu samochodu.

Pracująca klimatyzacja powoduje dodatkowe obciążenie silnika samochodu.

Należy obserwować wskaźnik temperatury płynu chłodzącego  Jeśli wskazówka zbliży się do czerwonego pola, to należy wyłączyć klimatyzację i poczekać, aż wskazówka temperatury płynu chłodzącego wróci do normalnego poziomu.

Wyłącznik klimatyzacji


Wyłącznik recyrkulacji powietrza

Przyciskiem tym można wybrać źródło pobierania powietrza do układu regulacji powietrza wnętrza pojazdu.

Kiedy lampka w tym przycisku zaświeci się, oznacza to, że powietrze wnętrza pojazdu jest w wewnętrznym obiegu zamkniętym (recyrkulacja).

Wyłączona lampka przycisku informuje, że powietrze jest pobierane do układu z zewnątrz.

Praca układu w obiegu zamkniętym pozwala na szybsze schłodzenie lub ogrzanie wnętrza, chroni także wnętrze samochodu przed dymem i kurzem. Praca w obiegu zamkniętym, zwłaszcza przy wyłączonej klimatyzacji, może doprowadzić do zaparowania okien. Wskazane jest wyłączenie recyrkulacji, gdy tylko temperatura we wnętrzu osiągnie wymagany poziom lub gdy ustąpi zadymienie lub zapylenie na zewnątrz samochodu.

Prędkość obrotowa dmuchawy

Prędkość obrotową wentylatora dmuchawy można ustawiać ręcznie pokrętłem dmuchawy na panelu sterowania układu. Obrót pokrętła zgodnie z ruchem zegara zwiększa prędkość obrotową dmuchawy, zwiększając tym samym wydatek powietrza.

AUTO: układ automatycznie reguluje prędkość obrotową dmuchawy.

Pokrętło kierunku nawiewu (Mode)

Pokrętłem tym można wybierać kierunek nawiewu powietrza z układu, każdy obrót pokrętła powoduje wybranie kolejnego kierunku nawiewu.

Niekiedy powietrze będzie przepływać przez boczne nawiewy deski rozdzielczej w każdym trybie.

Tryb AUTO: Układ automatycznie reguluje kierunkiem przepływu powietrza między nawiewami deski rozdzielczej i podłogowymi.

Powietrze jest dostarczane
głównie ze środkowych i bocznych nawiewów, znajdujących się w desce rozdzielczej.

Pokrętło kierunku nawiewu


Powietrze jest dzielone na
nawiewy deski rozdzielczej i nawiewy podłogowe.

Pokrętło kierunku nawiewu


Powietrze jest dostarczane
głównie z nawiewów podłogowych.

Pokrętło kierunku nawiewu


Powietrze jest dzielone na
nawiewy podłogowe i nawiewy szyby przedniej.

Pokrętło kierunku nawiewu


Powietrze jest dostarczane
głównie z nawiewów szyby przedniej w celu szybszego usunięcia zamglenia lub oszronienia. Tryb ten jest nadrzędny w stosunku do innych kierunków nawiewu. W celu szybkiego usunięcia zamglenia lub oszronienia pokrętło temperatury ustawić w pozycji 28C~ 30C, wybrać kierunek nawiewu
i wysoką prędkość dmuchawy. Po usunięcia zamglenia, pokrętłem kierunku nawiewu wybrać inny tryb pracy.

Jeśli szyby są oblodzone najpierw włączyć recyrkulację. Gdy oblodzenie zacznie ustępować, należy włączyć pobieranie powietrza z zewnątrz, by uniknąć zawilgocenia szyb. Ogrzane powietrze będzie napływać z nawiewów szyby przedniej i bocznych.

Pokrętło kierunku nawiewu


Wyłącznik ogrzewania szyby tylnej

Wyłącznik ten włącza i wyłącza ogrzewanie szyby tylnej

Wyłącznik ogrzewania szyby tylnej


Czujnik nasłonecznienia, czujnik temperatury

Czujnik nasłonecznienia, czujnik temperatury


Układ automatycznej klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji wyposażono w dwa czujniki. Czujnik nasłonecznienia umieszczono na desce rozdzielczej, pod szybą przednią, natomiast czujnik temperatury wnętrza znajduje się obok kolumny kierowniczej. Czujników tych nie należy zasłaniać.

Czujnik nasłonecznienia, czujnik temperatury


  Jak posługiwać się układem

  Poniżej opisano, jak najefektywniej wykorzystać układ do przewietrzania, chłodzenia, osuszania, odmrażania i ogrzewania. Ogrzewanie lub klimatyzacja ...

  System audio

  System audio montowany jest głównie jako opcja. W samochodzie może być zamontowany jeden z opisanych poniżej systemów. Należy zapozna ...

  Zobacz tez:

  Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości
  Podczas parkowania lub wjeżdżania do garażu czujniki mierzą odległoźci pojazdu od pobliskich przeszkód i przekazują odpowiednie informacje za poźrednictwem wyźwietlacza wielofunkcyjnego oraz sygnałów akustycznych. Jednak korzystaj ...

  Przyciski OnStar
  Przycisk ukrycia lokalizacji Nacisnąć i przytrzymać j, aż rozlegnie się komunikat głosowy z poleceniem włączenia lub wyłączenia przesyłania informacji o położeniu pojazdu. Nacisnąć , aby odebrać połąc ...

  Wyłączenie działania ESC
  Stan ESC OFF W tym samochodzie występują dwa stany wyłączenia układu ESC. Po zatrzymaniu silnika przy wyłączonym układzie ESC pozostaje on wyłączony. Po uruchomieniu silnika układ ESC automatycznie włączy się ponownie. ...

  Categorie