Kia Ceed: Ręczne ogrzewanie i klimatyzacja

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Klimatyzacja sterowana automatycznie –> Ręczne ogrzewanie i klimatyzacja

Układem ogrzewania i chłodzenia można również sterować ręcznie, naciskając odpowiednie przyciski lub obracając pokrętła oprócz przycisku AUTO. W tym przypadku układ działa sekwencyjnie według kolejności wybranych przycisków lub pokręteł.

1.Uruchomić silnik.

2.Ustawić pokrętło wyboru trybu w żądanym położeniu.

W celu poprawy skuteczności działania układu ogrzewania i chłodzenia:

 • Ogrzewanie:

 • Chłodzenie:

3.Ustawić pokrętło regulacji temperatury w żądanym położeniu.

4.Ustaw regulator nawiewu powietrza na nawiew powietrza świeżego z zewnątrz, albo w położeniu recyrkulacji.

5.Ustawić pokrętło regulacji obrotów wentylatora w żądanej pozycji.

6.Jeżeli użytkownik chce skorzystać z klimatyzacji, powinien ją włączyć.

Nacisnąć przycisk AUTO, aby przywrócić pełne automatyczne sterowanie układem.

Wybór trybu

Wybór trybu


Przycisk wyboru trybu steruje kierunkiem przepływu powietrza w pojeździe.

Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku, odpowiedni wyłącznik włączy się, a po ponownym jego wciśnięciu, wyłącznik się wyłączy.

Wybór trybu


Poziom nadmuchu na twarz
(B, D, F*)

Powietrze kierowane jest na górną część ciała i twarz. Dodatkowo każdy nawiew ma regulację kierunku nadmuchu wychodzącego powietrza.

* : jeżeli są w wyposażeniu

Poziom podłogi (A, C, D, E)


Większość strumienia powietrza jest kierowana na podłogę.

Poziom odmrażania (A, D)


Większość strumienia powietrza jest kierowana na przednią szybę panoramiczną.

Ponadto można jednocześnie wybrać 2~3 tryby by uzyskać żądany przepływ powietrza.

 • tryb na twarz ( ) + na
  podłogę ( )

 • tryb na twarz (  ) +
  odmrażanie (  )

 • tryb na podłog (  ) +
  odmrażanie (  )

 • tryb na twarz ( ) + na
  podłog ( ) +
  odmrażanie ( )

Tryb maksymalnego odmrażania (MAX)

Tryb maksymalnego odmrażania (MAX)


Kiedy wybierzesz tryb MAX odmrażania, automatycznie dokonane zostaną następujące ustawienia systemu;

 • Włączony zostanie układ klimatyzacji.
 • Wybrane zostanie położenie zewnętrznego (świeżego) powietrza.
 • Prędkość wentylatora zostanie ustawiona na wysoką.

Aby wyłączyć tryb MAX odmrażania, naciśnij ponownie przycisk trybu lub przycisk MAX odmrażania albo przycisk AUTO.

Kratki nawiewu tablicy rozdzielczej

Kratki nawiewu tablicy rozdzielczej


Wyloty wentylacyjne można otwierać lub zamykać oddzielnie za pomocą poziomego pokrętła regulacji nawiewu lub dźwigni regulacji nawiewu.

Można również regulować kierunek nawiewanego powietrza z tych kratek, wykorzystując we wskazany sposób dźwignię sterowania nawiewem.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury


Temperaturę można zwiększyć do maksymalnej (HI) poprzez obracanie pokrętła maksymalnie w prawo.

Temperaturę można obniżyć do minimalnej (Lo) poprzez obracanie pokrętła maksymalnie w lewo.

Podczas obracania pokrętła, temperatura będzie rosnąć lub maleć co 0,5C/1F. Po ustawieniu najniższej temperatury, układ klimatyzacji będzie pracował w sposób ciągły.

Aby regulować temperaturę po stronie kierowcy, należy regulować regulator temperatury po stronie kierowcy. Aby regulować temperaturę po stronie pasażera, należy regulować regulator temperatury po stronie pasażera.

Indywidualna regulacja temperatury kierowcy i pasażera

Indywidualna regulacja temperatury kierowcy i pasażera


1.Należy nacisnąć przycisk DUAL, by móc oddzielnie ustawiać temperaturę po stronie kierowcy i pasażera.

Również w przypadku gdy przycisk regulacji temperatury po stronie pasażera jest aktywny, automatycznie przejdzie on w tryb DUAL.

2.Aby regulować temperaturę po stronie kierowcy, należy nacisnąć lewy przycisk regulacji temperatury. Aby regulować temperaturę po stronie pasażera, należy nacisnąć przycisk regulacji temperatury po stronie pasażera.

Kiedy temperatura po stronie kierowcy ustawiona jest na najwyższą (HIGH) lub najniższą (LOW), tryb DUAL zostaje wyłączony, by uzyskać maksymalne grzanie lub chłodzenie.

Regulacja temperatury kierowcy i pasażera na jednakowym poziomie

1.Aby anulować tryb DUAL, należy wcisnąć ponownie przycisk DUAL.

Temperatura po stronie pasażera będzie ustawiona na taką samą wartość, jak po stronie kierowcy.

2.Należy nacisnąć przycisk regulacji temperatury po stronie kierowcy.

Temperatura po stronie kierowcy i pasażera będzie wyregulowana na tym samym poziomie.

Konwersja temperatury

Można w następujący sposób przełączyć pomiędzy trybem wyświetlania temperatury ze stopni Celsjusza do stopni Fahrenheita; Podczas naciskania przycisku DUAL, naciśnij przycisku wyboru nadmuchu na twarz przez 3 sekundy lub dłużej.


Wyświetlacz zmieni się ze stopni Celsjusza do Fahrenheita lub odwrotnie.

UWAGA

Po rozładowaniu lub odłączeniu akumulatora, wyświetlacz trybu temperatury będzie ponownie pokazywał skalę Celsjusza.

Sterowanie pobieraniem powietrza z zewnątrz

Sterowanie pobieraniem powietrza z zewnątrz


Przycisk wykorzystywany jest do wyboru położenia sterowania doprowadzaniem (świeżego) powietrza z zewnątrz lub położenia cyrkulacji powietrza.

Aby zmienić pozycję sterowania doprowadzaniem powietrza, należy wcisnąć przycisk sterowania.

Pozycja wewnętrznej cyrkulacji powietrza

Przy wybranej pozycji
wewnętrznej cyrkulacji powietrza, powietrze z kabiny jest wciągane przez system ogrzewania i w zależności od wybranej funkcji, podgrzewane lub chłodzone.

Pozycja pobierania świeżego powietrza z zewnątrz

Przy wybranej pozycji
pobierania świeżego powietrza z zewnątrz powietrze do pojazdu jest pobierane z zewnątrz i w zależności od wybranej funkcji, jest podgrzewane lub chłodzone.

UWAGA

Zwracamy uwagę, że dłuższe działanie ogrzewania w pozycji cyrkulacji powietrza wewnątrz kabiny, będzie powodowało występowanie mgły na szybie panoramicznej i szybach bocznych, a powietrze w kabinie pasażerskiej stanie się nieświeże.

Dodatkowo, dłuższe działanie układu klimatyzacji z wybraną pozycją cyrkulacji powietrza wewnętrznego, będzie powodowało nadmierne osuszanie powietrza w kabinie pasażerskiej.

OSTRZEŻENIE

 • Długotrwałe korzystanie z trybu recyrkulacji układu sterowania powietrzem może spowodować wzrost wilgotności powietrza wewnątrz pojazdu, skutkiem czego szyby pokryją się parą utrudniając widoczność.
 • Nie wolno spać w samochodzie z włączoną klimatyzacją lub ogrzewaniem. Może to spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane spadkiem poziomu tlenu i/lub temperatury ciała.
 • Długotrwałe korzystanie z trybu recyrkulacji układu sterowania powietrzem może powodować senność, co może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

  Ustaw podczas jazdy sterowanie pobieraniem powietrza w położeniu pobierania (świeżego) powietrza z zewnątrz i maksymalnego otwarcia.

Regulacja obrotów dmuchawy

Regulacja obrotów dmuchawy


Można ustawić żądaną prędkość obrotową dmuchawy, naciskając przycisk regulacji obrotów dmuchawy.

Aby zmienić prędkość wentylatora, naciśnij przycisk górny (  )
dla uzyskania wyższej prędkości, albo dolny (  ) dla uzyskania niższej
prędkości.

Naciśnięcie przycisku OFF wyłącza wentylator.

Klimatyzacja (jeżeli są w wyposażeniu)

Klimatyzacja (jeżeli są w wyposażeniu)


Aby włączyć układ klimatyzacji, należy nacisnąć przycisk A/C (kontrolka przycisku będzie się świecić).

Aby wyłączyć układ klimatyzacji, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.

Tryb OFF (wył.)

Tryb OFF (wył.)


Aby wyłączyć układ kontroli klimatu należy nacisnąć przycisk OFF. Jednakże Użytkownik może nadal wykorzystywać ten tryb dopóki jest włączony zapłon.

  Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

  System automatycznej kontroli klimatu sterowany jest po prostu przez nastawienie żądanej temperatury. Aby wybrać prędkość wentylatora moż ...

  Obsługa systemu

  Przewietrzanie 1. Ustawić tryb pracy do pozycji . 2. Ustawić sterowanie pobieraniem powietrza do pozycji świeżego powietrza zewnętrznego (fresh). ...

  Zobacz tez:

  Hamowanie awaryjne
  Jeżeli podczas jazdy pojawi się problem z pedałem hamulca, możliwe jest hamowanie awaryjne, przez pociągnięcie wyłącznika EPB do góry i przytrzymanie go. Hamowanie jest możliwe jedynie podczas przytrzymywania wyłącznika EPB. OSTRZE ...

  OnStar
  OnStar jest osobistym asystentem łączności i mobilności wyposażonym w zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis OnStar jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Uwaga System OnStar nie jest dostępny na wszystkich rynkach. W celu uzyskania dal ...

  Łańcuchy śniegowe (przeciwpoślizgowe)
  Ponieważ ścianki boczne opon radialnych są cieńsze, założenie niektórych rodzajów łańcuchów śniegowych może spowodować ich uszkodzenie. Z tego względu zaleca się korzystanie z opon zimowych zamiast ła ...

  Categorie