Opel Astra: Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


 • Nacisnąć . Włączenie jest
  sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.
 •  Ustawienia temperatury i rozdziału powietrza są wybierane automatycznie, a dmuchawa pracuje z dużą prędkością.
 •  Włączyć ogrzewanie tylnej szyby .

 •  Aby powrócić do poprzedniego trybu, nacisnąć ; aby powrócić
  do trybu automatycznego, nacisnąć AUTO.

Ustawienia automatycznego ogrzewania tylnej szyby można zmienić za pomocą wyświetlacza informacyjnego w menu Ustawienia.

Personalizacja ustawień.

Uwaga Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty , funkcja
Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia .


Jeżeli przy włączonej dmuchawie i uruchomionym silniku zostanie wciśnięty , funkcja Autostop
zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia lub
wyłączenia dmuchawy.

Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik
zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop przy włączonej dmuchawie zostanie wciśnięty przycisk , silnik
zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

System stop-start.

Włączanie i wyłączanie systemu ON/OFF

Chłodzenie, wentylator i tryb automatyczny można wyłączyć, naciskając ON/OFF. Gdy system jest wyłączony, dioda LED w przycisku ON/OFF nie świeci.

Aby go włączyć, należy nacisnąć ON/OFF, A/C lub AUTO. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Ustawienia ręczne

Ustawienia układu sterowania klimatyzacji można zmienić, korzystając z przycisków i pokręteł w sposób opisany niżej. Zmiana dowolnego ustawienia spowoduje wyłączenie trybu automatycznego.

Prędkości dmuchawy


Prędkości dmuchawy


Nacisnąć lewy przycisk w celu zmniejszenia prędkości wentylatora lub prawy przycisk w celu jej zwiększenia. Prędkość dmuchawy jest oznaczona na przycisku liczbą zapalonych diod LED.

W przypadku dłuższego wciśnięcia lewego przycisku następuje wyłączenie wentylatora i chłodzenia.

W przypadku dłuższego wciśnięcia prawego przycisku następuje włączenie maksymalnej prędkości wentylatora.

Przywracanie trybu pracy automatycznej: Nacisnąć przycisk AUTO.

Rozdział powietrza ,
,


Rozdział powietrza


Nacisnąć odpowiedni przycisk w celu wykonania regulacji. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

: na szybę przednią i szyby w
drzwiach przednich (dodatkowo w tle uruchamiana jest klimatyzacja, aby zapobiec zaparowaniu szyb)
: na górną część kabiny poprzez
regulowane kratki powietrza : na dolną część kabiny


Możliwe są wszystkie ustawienia pośrednie.

Powrót do automatycznego sterowania rozdziałem powietrza: nacisnąć AUTO.

Chłodzenie A/C

Chłodzenie A/C


Nacisnąć przycisk A/C, aby włączyć chłodzenie. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku. Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć ponownie A/C, aby wyłączyć chłodzenie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz powyżej określonego poziomu. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa. Gdy układ chłodzenia jest wyłączony, układ klimatyzacji nie zażąda ponownego uruchomienia silnika, który został wyłączony przez funkcję Autostop. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przy temperaturze powyżej 0 C włączony system usuwania oblodzenia zgłasza żądanie uruchomienia silnika.

Na wyświetlaczu pojawi się napis A/C ON przy włączonym chłodzeniu lub A/ C OFF przy wyłączonym chłodzeniu.

Funkcję włączania chłodzenia po uruchomieniu silnika można włączyć lub wyłączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego w menu Ustawienia. Personalizacja ustawień.

Recyrkulacja powietrza włączana ręcznie

Recyrkulacja powietrza włączana ręcznie


Nacisnąć , aby włączyć tryb
recyrkulacji powietrza. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Nacisnąć ponownie , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji.

Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować parowanie szyb od wewnątrz. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krótko włączyć wycieraczki przedniej szyby w celu usunięcia pary .


Automatyczna recyrkulacja powietrza

Czujnik wilgotności powietrza automatycznie włącza pobór powietrza zewnętrznego, jeśli wilgotność powietrza jest za wysoka.

Ustawienia podstawowe

Niektóre ustawienia można zmienić za pomocą wyświetlacza

informacyjnego w menu Ustawienia.

Personalizacja ustawień.

  Tryb pracy automatycznej AUTO

  Ustawienia zapewniające optymalny komfort:  Nacisnąć przycisk AUTO, aby włączyć automatyczne sterowanie rozdziałem powietrza ...

  Nagrzewnica dodatkowa

  Ogrzewacz powietrza Układ Quickheat jest dodatkowym elektrycznym ogrzewaczem powietrza, który przyspiesza nagrzewanie powietrza w kabinie. ...

  Zobacz tez:

  Harmonogram przeglądów okresowych
  Jeśli pojazd jest normalnie eksploatowany, gdy nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z normalnym harmonogramem przeglądów okresowych. Jeśli jest spełniony którykolwiek z poniższych w ...

  Zabezpieczenie zamków tylnych drzwi przed dziećmi (wersja 5 drzwiowa i kombi)
  Zabezpieczenie zamków przed dziećmi jest przewidziane dla zapobieżenia przypadkowemu otwarciu przez dzieci tylnych drzwi pojazdu od wewnątrz. Zabezpieczenie przed dziećmi zamków tylnych drzwi powinno być używane za każdym razem, gdy w poje ...

  Repeat (Powtórz)
  Naciśnij przycisk  , aby powtórzyć aktualny plik lub folder. Za każdym razem, gdy przycisk ten zostanie wciśnięty, funkcja zmieni się kolejno z Repeat (Powtarzanie) ➟ Repeat Folder (Powtórz folder) ➟Off (Wyłączona). ...

  Categorie