Honda Civic: Akumulator

Honda Civic –> Przeglądy i obstuga –> Akumulator

Raz w miesiącu należy sprawdzać stan akumulatora. Należy sprawdzać kolor wskaźnika naładowania oraz czystość zacisków.

OSTRZEZENIE

Podczas normalnej pracy akumulatora wydzielany jest wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Wybuch akumulatora może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciata.

Zabronione jest używanie otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i iskier w pobliżu akumulatora.

Obsługując akumulator należy używać okularów i odzieży ochronnej, lub powierzyć te czynności specjaliście.

 

OSTRZEZENIE

Akumulator jest napetniony elektrolitem, który jest roztworem kwasu siarkowego. Roztwór ten posiada własności korozyjne i trujące.

Kontakt z oczami lub skórą może wywołać poważne oparzenia.

Wykonując prace w pobliżu akumulatora należy używać okularów i odzieży ochronnej.

Połknięcie elektrolitu może spowodować otrucie, o ile nie podjęte zostaną natychmiastowe działania.

TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI!

Postępowanie w nagłych przypadkach

Oczy - Przemywać wodą z pojemnika, przynajmniej przez piętnaście minut (strumień wody pod ciśnieniem może uszkodzić oko). Natychmiast wezwać lekarza.

Skóra - Usunąć zanieczyszczoną odzież. Płukać oparzoną skórę dużą ilością wody. Natychmiast wezwać lekarza.

Połknięcie - Pić wodę lub mleko.

Natychmiast wezwać lekarza.

Postępowanie w nagłych przypadkach


Sprawdzić stan akumulatora obserwując kolor wskaźnika naładowania.

Niebieski - Prawidłowy Czerwony - Dodać wody destylowanej Biały - Konieczne ładowanie Etykieta na akumulatorze wyjaśnia sposób określania stanu akumulatora na podstawie koloru wskaźnika.

Postępowanie w nagłych przypadkach


Mocno skorodowane zaciski akumulatora oczyścić przy pomocy wodnego roztworu sody oczyszczonej. Przy pomocy klucza odłączyć przewody od zacisków. W pierwszej kolejności zawsze odłączać przewód połączony z biegunem ujemnym (-). Przewód ten winien być podłączany jako ostatni.

Oczyścić zaciski przy pomocy przyrządu lub drucianej szczotki. Założyć ponownie przewody i dokręcić. Pokryć zaciski cienką warstwą smaru.

Jeśli akumulator wymaga doładowania z prostownika, przed ładowaniem należy odłączyć obydwa przewody od akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia układu elektrycznego samochodu.

Samochody z automatycznym powrotem szyby kierowcy Po odłączeniu lub rozładowaniu akumulatora funkcja AUTO elektrycznego sterowania szybą kierowcy ulegnie skasowaniu. Należy wtedy wyzerować układ AUTO (patrz str.

122).

UWAGA Przed ładowaniem akumulatora należy odłączyć przewody łączące akumulator z instalacją elektryczną samochodu.

Niespełnienie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie elementów układów elektronicznych samochodu

(Niektóre wersje)

Po odłączeniu lub rozładowaniu akumulatora system audio zostanie zablokowany. Ponowne włączenie radia spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu napisu " CUJJE ", należy wówczas wprowadzić pięciocyfrowy kod

Niektóre wersje

Po odłączeniu lub rozładowaniu akumulatora ustawienia zegara w systemie audio zostaną skasowane. Należy ponownie ustawić zegar zgodnie z instrukcją obsługi sytemu audio.

  Dane techniczne

  Modele 1,4 l i 1,6 l Normalne warunki eksploatacji NGK: ZFR5J-11 DENSO: KJ16CR-L11 Gorący klimat lub ciągła jazda z dużymi prędkościami NGK: ZFR ...

  Pióra wycieraczek

  Przynajmniej raz na sześć miesięcy należy sprawdzać stan gumek wycieraczek szyby przedniej. W przypadku pęknięć, stwardnień gumy lub ...

  Zobacz tez:

  Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu
  Obrócić kluczyk: 0 : zapłon wyłączony: Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektóre funkcje będą aktywne, dopóki nie zostanie wyjęty kluczyk lub nie zostaną otwarte drzwi kierowcy 1 : tryb zasilania ak ...

  WyŹwietlacz temperatury zewnętrznej
  Zakres pokazywanych temperatur mieźci się w granicach od -40C do 50C. Typ A Typ B Typ C Wskazania temperatury zewnętrznej są widoczne, gdy Wersje z mechanicznym kluczykiem Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON". Wersje z elektronicz ...

  Zapalniczka (jeżeli są w wyposażeniu)
  Aby zapalniczka zadziałała, wyłącznik zapłonu musi być ustawiony do pozycji ACC lub ON. Aby korzystać z zapalniczki: Wciśnij zapalniczkę w gniazdko, aż do oporu. Kiedy element grzejny zostanie nagrzany, zapalniczka wyskoczy do poł ...

  Categorie